Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach

 

Ogłoszenie nr 500063496-N-2017 z dnia 23-11-2017 r.

Gmina Wasilków : Wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 566183-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wasilków , Krajowy numer identyfikacyjny 050659183, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 71-85-400 wewn. 022, e-mail kancelaria@wasilkow.pl, faks 857 185 700.

Adres strony internetowej (url): http://www.wasilkow.pl/

Adres profilu nabywcy: http://bip.wasilkow.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BGGN.271.13.2017.SB

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni ul. Leśnej w Sochoniach wraz z odwodnieniem, tj. w szczególności na wykonaniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+000 do 0+250 z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16, grubości 5 cm – warstwa wiążąca – o powierzchni ok. 1318 m2, nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+000 do 0+250 z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm, grubości 4 cm – warstwa ścieralna – o powierzchni ok. 1293 m2 wraz z podbudową, a także na wykonaniu innych prac przewidzianych w dokumentacji. Dokładny zakres prac zawiera załącznik nr 7 - dokumentacja. CPV: 45200000-9, 45100000-8, 45400000-1. Zamawiający żąda udzielenia na przedmiot zamówienia gwarancji na okres co najmniej 3 pełnych lat. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda, by Wykonawca lub Podwykonawca wykonał co najmniej podbudowę i nawierzchnię jezdni za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia i uprawnienia zamawiającego ustalone są w projekcie umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45400000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 203252.03

Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: "Bud-Ogród" Jacek Marczyński

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Strabla, ul. Kolejowa 8

Kod pocztowy: 17-132

Miejscowość: Wyszki

Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 460000.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 460000.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 460000.00

Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Wykonawca przewiduje powierzenie podwykonawcy/podwykonawcom robót asfaltowych.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Dodana: 23 listopad 2017 11:27

Zmodyfikowana: 23 listopad 2017 11:27