Informacja o wyborze oferty na stronę internetową dot. zamówienia pn. Wykonanie nawierzchni ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną

 

 

Wasilków, 10.11.2017 r.

BGGN.271.14.2017.SB

Informacja o wyborze oferty na stronę internetową

dot. zamówienia pn. Wykonanie nawierzchni ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną

I.  Zamawiający

Gmina Wasilków

16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7

tel. 85 71-85-400 wewn. 22, fax 85 71-85-700

II.  Tryb i przedmiot zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) dla robót budowlanych.

III.  Nazwa zamówienia

Wykonanie nawierzchni ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną

IV.

1a. Wybór najkorzystniejszej oferty

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

Nr oferty: 1.

Nazwa (firma) Wykonawcy: As-Bud Przedsiębiorstwo Drogowe Andrzej Sarosiek

Adres Wykonawcy: 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 42 lok. 202

Punktacja oferty: 90 pkt: 60 pkt za cenę brutto

15 pkt za długość gwarancji

15 pkt za termin wykonania

Streszczenie oceny: pierwsza - najbardziej korzystna.

Uzasadnienie: Wybrana oferta jest ważna formalnie i ma największą sumę uzyskanych punktów w przewidzianych kryteriach.

1b. Pozostałe oferty

Nr oferty: 2.

Nazwa (firma) Wykonawcy: Firma Drogowa Gryko Marcin

Adres Wykonawcy: 15-170 Białystok, ul. ks. Jana Twardowskiego 4A

Punktacja oferty: 76 pkt: 51 pkt za cenę brutto

10 pkt za długość gwarancji

15 pkt za termin wykonania

Streszczenie oceny: druga - najmniej korzystna.

Nr oferty: 3.

Nazwa (firma) Wykonawcy: P.W. Izbiccy Aneta Małgorzata Izbicka

Adres Wykonawcy: 15-591 Białystok, ul. Milowa 24

Punktacja oferty: oferta odrzucona

Streszczenie oceny: oferta nieklasyfikowana.

2. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

3. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

4. Unieważnienie postępowania

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

 

 

Dodana: 10 listopad 2017 11:29

Zmodyfikowana: 10 listopad 2017 11:29