Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

           Wasilków, 13.12.2022 r.

K.2110.4.2022.KS

 

Burmistrz Wasilkowa

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

 

Ofertę na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Wydziale Obsługi Finansowej Jednostek Organizacyjnych Gminy w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

I. Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

6) wykształcenie wyższe (preferowane: finanse i rachunkowość lub ekonomia),

7) co najmniej dwuletnie doświadczenie w księgowości w jednostkach instytucji kultury,

8) znajomość ustaw o: samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, finansach publicznych, rachunkowości, bibliotekach, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzeń w sprawie: wynagradzania pracowników instytucji kultury, instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

9) umiejętność obsługi komputera, w szczególności programów MS Office.

 II. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów,

2) umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,

3) umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,

4) umiejętność planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,

5) umiejętność pracy w zespole,

6) umiejętność skutecznego komunikowania się,

7) sumienność,

8) obowiązkowość,

9) kreatywność,

10) dobra postawa etyczna.

III. Zakres wykonywanych zadań na danym stanowisku:

1) organizowanie, sporządzanie, przyjmowanie, obieg, archiwizowanie i kontrola dokumentów w sposób zapewniający:

a) właściwy przebieg operacji gospodarczych,

b) sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów oraz sprawozdawczości finansowej,

2)   bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający:

a) terminowe przekazywanie rzetelnych informacji finansowo- ekonomicznych,

b) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

3) należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych,

4) prowadzenie gospodarki finansowej biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza:

a) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,

b) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez bibliotekę,

c) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d) terminowego regulowania zobowiązań,

e) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących w szczególności:

            - ustalania i opłacania podatków,

            - wynagradzania i innych świadczeń na rzecz pracowników,

5) prowadzenie kontroli wewnętrznej biblioteki, w ramach:

a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,

b) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planu finansowego biblioteki stanowiących przedmiot księgowań,

c) opracowania projektów zarządzeń wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania
i rozliczania inwentaryzacji.

6)  naliczanie płac, rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, sporządzanie deklaracji w programie Płatnik, zgłaszanie, wyrejestrowywanie z ubezpieczeń, przekazywanie rocznych informacji RMUA dla osoby ubezpieczonej, sporządzanie PIT 11, PIT 4R, PIT 8AR oraz terminowe wykonywanie przelewów płac pracowników,

7)   prowadzenie rozliczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

8)   wydawanie zaświadczeń na wniosek pracownika dotyczących wynagrodzenia,

9)   sporządzanie dokumentacji związanej z płacami obsługiwanych pracowników,

10) sporządzanie sprawozdań statystycznych  w zakresie funkcjonowania instytucji,

11) współpraca w zakresie prowadzenia obsługi finansowo - księgowej  Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury oraz zastępowalność w przypadku  nieobecności Głównego Księgowego w zakresie bieżącego prowadzenia księgowości MOAK.

IV. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w Wydziale Obsługi Finansowej Jednostek Organizacyjnych Gminy w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, ul. Polna 1/4A.

Wymiar czasu pracy: 1/3 etatu.

Początek zatrudnienia: styczeń 2023 r.

V. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy na II piętrze Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Polna 1/4A. Ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętra budynku). Budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim, ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem, toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich – jedna, usytuowana na parterze budynku.

VI. Oferty kandydatów na stanowisko ds. księgowości budżetowej powinny zawierać podpisane przez kandydata następujące dokumenty (kopie dokumentów dołączonych do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) - pod rygorem odrzucenia oferty na etapie oceny formalnej:

1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;

2) CV,

3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających doświadczenie zawodowe,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielnie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

9) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy),

10) klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Burmistrza Wasilkowa na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”,

11) dokument potwierdzający niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat  posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.

VII. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

VIII. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7, w Punkcie Obsługi Interesanta – parter, w godz. 9.00-17.00 we wtorki, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz numerem telefonu z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2022 r. (do godz. 15:30). Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone w powyższym terminie.

IX. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7. Informacja  o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Dokumenty osób niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie w pokoju Nr 21, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                            Burmistrz Wasilkowa       

                                                                    Adrian Łuckiewicz

 

Dodana: 15 grudzień 2022 10:49

Zmodyfikowana: 15 grudzień 2022 10:49