Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

Wasilków, 07.02.2023 r.

K.2110.3.2023.KS

 

Burmistrz Wasilkowa

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansowym
Urzędu Miejskiego w Wasilkowie

 

Ofertę na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

I. Wymagania niezbędne:

1)  posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

6) wykształcenie wyższe,

7) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy, o rachunkowości, o finansach publicznych, o dostępie do informacji publicznej, przepisów o ochronie danych osobowych, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

8) znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych.

II. Wymagania dodatkowe:

1) wykształcenie wyższe (preferowane: finanse i rachunkowość lub ekonomia),

2) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy,

3) umiejętność obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów,

4) umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,

5) umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,

6) umiejętność planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,

7) umiejętność pracy w zespole,

8) umiejętność skutecznego komunikowania się,

9) sumienność,

10) obowiązkowość,

11) dobra postawa etyczna.

III. Zakres wykonywanych zadań na danym stanowisku:

1) prowadzenie rozliczeń z tytułu wynagrodzeń i zasiłków pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych,

2) ewidencja dokumentów służących prawidłowemu naliczeniu płac,

3) ustalanie podstawy i naliczanie wynagrodzeń z tytułu choroby,

4) naliczanie kosztów uzyskania i stosowanie ulg podatkowych - na podstawie oświadczeń składanych przez pracowników,

5) ustalanie uprawnień i naliczenie świadczeń, należnych pracownikom z ubezpieczenia społecznego (zasiłki opiekuńcze, chorobowe, macierzyńskie),

6) prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych,

7) sporządzanie rozliczeń z urzędami skarbowymi związanymi z zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych,

8) sporządzanie rocznych informacji PIT-R osobom pełniącym obowiązki społeczne i obywatelskie,

9) na wniosek pracownika (PIT-12) - rozliczanie j ego dochodów na drukach PIT-40,

10) prowadzenie rozliczeń z ZUS w zakresie ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, Funduszu Pracy, gwarantowanych świadczeń pracowniczych,

11) prowadzenie rozliczeń związanych z PPK,

12) terminowe regulowanie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

13) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych czynności,

14) sporządzanie dokumentów - wynikających z zakresu czynności - dla celów emerytalnych,

15) wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach,

16) prowadzenie rozliczeń z PFRON,

17) sporządzanie wniosków do Powiatowego Biura Pracy o refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, interwencyjnych oraz wniosków o refundację świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych,

18) ewidencja analityczna kont w zakresie: 011 - środki trwałe, 013 - pozostałe środki trwałe i 020 - wartości niematerialne i prawne:

- prowadzenie kart, księgi środków trwałych i ksiąg inwentarzowych pozostałych środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych Urzędu Miejskiego,

- naliczanie umorzenia - tabela amortyzacyjna,

- systematyczne uzgadnianie ewidencji analitycznej majątku z ewidencją syntetyczną,

- rozliczanie inwentaryzacji majątku zgodnie z obowiązującą instrukcją,

- sporządzanie sprawozdania statystycznego o stanie i ruchu środków trwałych,

19) comiesięczne uzgadnianie ewidencji analitycznej ww. kont z ewidencją syntetyczną w terminie do 20 dnia miesiąca następnego po okresie sprawozdawczym,

20) kontrola formalno- rachunkowa dowodów księgowych,

21) przygotowywanie dokumentów dla celów wypłat gotówkowych i bezgotówkowych oraz sporządzanie dokumentów dla celów wypłat gotówkowych (wystawianie czeków) i bezgotówkowych (przelewów),

22) terminowe odprowadzanie dochodów należnych budżetowi państwa,

23) przygotowywanie danych dla potrzeb projektu budżetu, sprawozdawczości i bilansu zamknięcia,

24) kompletowanie dokumentów księgowych oraz wydruków przetworzonych danych za określone przepisami okresy sprawozdawcze, celem przekazania ich do archiwum

25) praca w systemie EZD,

26) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza w zakresie zadań wynikających z zakresu czynności,

27) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.

IV. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie ul. Białostocka 7.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Początek zatrudnienia: marzec 2023 r.

V. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy na piętrze budynku. Ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku). Budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim, ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem, toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich – jedna, usytuowana na parterze budynku.

VI. Oferty kandydatów na stanowisko ds. księgowości budżetowej powinny zawierać podpisane przez kandydata następujące dokumenty (kopie dokumentów dołączonych do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) - pod rygorem odrzucenia oferty na etapie oceny formalnej:

1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;

2) CV,

3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających doświadczenie zawodowe,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielnie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

9) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy),

10) klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Burmistrza Wasilkowa na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”,

11) dokument potwierdzający niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat  posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.

VII. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

VIII. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7, w Punkcie Obsługi Interesanta – parter, w godz. 9.00-17.00 we wtorki, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2023 r. (do godz. 15:30). Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone w powyższym terminie.

IX. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Dokumenty osób niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie w pokoju Nr 24, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

       Z up. Burmistrza

                                                                                               Dominika Jocz – Lenkiewicz

                                                                                                     Zastępca Burmistrza

Dodana: 7 luty 2023 16:34

Zmodyfikowana: 7 luty 2023 16:34