Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. komunikacji społecznej

 Wasilków, 12.07.2023 r.

K.2110.5.2023.KS

Burmistrz Wasilkowa

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
ds. komunikacji społecznej w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

Ofertę na stanowisko ds. komunikacji społecznej w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

I. Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

6) wykształcenie wyższe,

7) staż pracy co najmniej trzy lata,

8) znajomość ustaw: o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, oraz rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

9) biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności programów MS Office,

10) znajomość obsługi programów graficznych,

11) prawo jazdy kat. B

II. Wymagania dodatkowe:

1) wykształcenie na jednym z kierunków: administracja, filologia polska, ekonomia, zarządzanie,

2) doświadczenie zawodowe w pracy w samorządzie terytorialnym (w urzędzie gminy lub innych gminnych jednostkach organizacyjnych lub spółkach),

3) biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, "lekkie pióro",

4) umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,

5) umiejętność skutecznego komunikowania się,

6) umiejętność doradzania, dzielenia się wiedzą i współdziałania z innymi,

7) umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy,

8) samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,

9) rzetelność, terminowość, dokładność, dyspozycyjność oraz dbałość o własny rozwój zawodowy,

10) odporność na stres,

11) dobra postawa etyczna.

III. Zakres wykonywanych zadań na danym stanowisku:

1) dbałość o pozytywny wizerunek Gminy Wasilków,

2) gromadzenie i analiza danych dotyczących funkcjonowania Gminy,

3) udział w opracowaniu dokumentów strategicznych i programów realizowanych przez Gminę,

4) realizacja zadań związanych z partnerskimi kontaktami Gminy w ramach zawartych umów z podmiotami z kraju i zagranicy,

5) przeprowadzanie procesu konsultacji społecznych we wskazanych zakresach,

6) zapewnienie przepływu informacji o działalności Gminy do mieszkańców i uzyskiwanie informacji zwrotnej,

7) inicjowanie i prowadzenie działań związanych z promocją Gminy we współpracy z komórkami urzędu i instytucjami zewnętrznymi,

8) udział w pracach w zakresie opracowania publikacji wydawanych przez Urząd,

9) przygotowywanie prostych projektów graficznych ogłoszeń, plakatów, zaproszeń,

10) utrzymywanie kontaktów z mediami celem zamieszczania publikacji i informacji o działalności Gminy,

11) organizacja oraz udział w wydarzeniach promujących Gminę w środowisku lokalnym,

12) przygotowywanie materiałów i ich publikacja oraz aktualizacja na stronie internetowej Urzędu, prowadzenie portali społecznościowych Gminy,

13) praca w systemie EZD,

14) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza w zakresie zadań wynikających z zakresu czynności.

IV. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie ul. Białostocka 7.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Początek zatrudnienia: sierpień/wrzesień 2023 r.

V. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych
w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy na piętrze budynku. Ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku). Budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim, ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim, toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – jedna, usytuowana na parterze budynku.

VI. Oferty kandydatów na stanowisko ds. komunikacji społecznej powinny zawierać podpisane przez kandydata następujące dokumenty (kopie dokumentów dołączonych do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) - pod rygorem odrzucenia oferty na etapie oceny formalnej:

1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;

2) CV,

3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających doświadczenie zawodowe,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielnie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

9) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy),

10) klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Burmistrza Wasilkowa na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”,

11) dokument potwierdzający niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat  posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.

 VII. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

VIII. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7, w Biurze Obsługi Interesanta – parter, w godz. 9.00-17.00 we wtorki, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko ds. komunikacji społecznej w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2023 r. (do godz. 15:30). Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone w powyższym terminie

IX. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7. Informacja  o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Dokumenty osób niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie w pokoju Nr 24, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                          Burmistrz Wasilkowa

       Adrian Łuckiewicz

Dodana: 13 lipiec 2023 15:38

Zmodyfikowana: 13 lipiec 2023 15:38