Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wasilkowie

 Wasilków, 05.04.2022 r.

K.2110.1.2022.KS

Burmistrz Wasilkowa

ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze –
Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wasilkowie

 

Ofertę na kierownicze stanowisko urzędnicze – Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

I. Wymagania niezbędne:

Na stanowisku Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego może być zatrudniona osoba, która:

1) ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3) posiada:

a) dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub,

b) dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą, o którym mowa w art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086 oraz z 2021 r. poz. 159), albo uznany za równoważny polskiemu dyplomowi potwierdzającemu uzyskanie tytułu zawodowego magistra zgodnie z art. 327 ust. 1 tej ustawy lub,

c) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji,

4) posiada łącznie co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych
w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi,

5) ma nieposzlakowaną opinię,

6) ma stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

7) posiada znajomość ustaw: Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o zmianie imion i nazwisk, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych,

8) posiada umiejętności obsługi komputera, w szczególności programów MS Office.

II. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

2) umiejętność obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów,

3) umiejętność obsługi systemu Rejestrów Państwowych - aplikacja Źródło,

4) umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,

5) umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,

6) umiejętność planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,

7) umiejętność pracy w zespole,

8) umiejętność skutecznego komunikowania się,

9) sumienność,

10) obowiązkowość,

11) dobra postawa etyczna.

III. Zakres wykonywanych zadań na danym stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu aktów stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych, a w szczególności:                                                            
  1) sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów w rejestrze aktów stanu cywilnego (w systemie teleinformatycznym),
  2) wykonywanie czynności materialno-technicznych w sprawach sprostowania, uzupełniania, odtworzenia i wpisania aktu stanu cywilnego,
  3) gromadzenie dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej,
  4) przyjmowanie oświadczeń wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:
     a) o wstąpieniu w związek małżeński,
     b) małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa,
     c) uznania ojcostwa lub oświadczenia małżonków, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko,
     d) uznanie dziecka poczętego i wpisanie do rejestru uznań,
  5) wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństw wyznaniowych w kościołach i związkach wyznaniowych,
  6) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą,
  7) wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego i rejestrze uznań danych dotyczących wskazanej osoby,
  8) wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym,
  9) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu do zawarcia małżeństwa,
  10) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany lub ustalenia pisowni imion i nazwisk,
  11) występowanie o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie,
  12) współpraca z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji dotyczących stanu cywilnego, w tym współpraca z polskimi i zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi,
  13) występowanie o nadanie numeru PESEL,
  14) zameldowanie noworodka,
  15) aktualizacja rejestru PESEL o dane wynikające z zakresu stanu cywilnego,
  16) wydawanie z rejestrów stanu cywilnego odpisów zupełnych, skróconych i wielojęzycznych aktów stanu cywilnego,
  17) wykonanie postanowień i wyroków sądowych dotyczących :
      a) prostowania, ustalenia bądź unieważnienia aktu stanu cywilnego,
      b) rozwodów, separacji i unieważnienia małżeństwa,
      c) przysposobienia i adopcji,
  18) sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 2. Prowadzenie spraw obywatelskich, a w szczególności:
  1) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych oraz wprowadzanie ich do Rejestru Dowodów Osobistych,
  2) prowadzenie Rejestrów Dowodów Osobistych w zakresie ustawowym,
  3) prowadzenie dokumentacji dowodów osobistych oraz przechowywanie tej dokumentacji,
  4) wydawanie dowodów osobistych,
  5) udostępnianie danych z Rejestrów Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym,
  6) wydawanie zaświadczeń z Rejestrów Dowodów Osobistych,
  7) przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie odmowy wydania dowodu osobistego,
  8) prowadzenie ewidencji mieszkańców w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, który stanowi rejestr PESEL, w rejestrach mieszkańców oraz rejestrach zamieszkania cudzoziemców, prowadzonych w systemie teleinformatycznym,
  9) występowanie o nadanie lub zmianę numeru PESEL,
  10) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczące zameldowania i wymeldowania,
  11) udostępnianie danych z rejestrów mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru Pesel, w szczególności:
      a) udzielanie informacji adresowych,
      b) wydawanie zaświadczeń z rejestrów mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL.
 3. W zakresie spraw ogólnych:
  1) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza w zakresie należącym do kompetencji zajmowanego stanowiska,
  2) przekazywanie informacji do zamieszczania na stronie internetowej wasilkow.pl dotyczących spraw wynikających z zajmowanego stanowiska,
  3) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań w zakresie zajmowanego stanowiska.
 4. Wykonywanie innych zadań na polecenie Burmistrza lub Sekretarza.


IV. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie ul. Białostocka 7.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Początek zatrudnienia: kwiecień/maj 2022 r.

V. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy na parterze budynku. Ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku). Budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim, ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem, toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich – jedna, usytuowana na parterze budynku.

VI. Oferty kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego powinny zawierać podpisane przez kandydata następujące dokumenty (kopie dokumentów dołączonych do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) - pod rygorem odrzucenia oferty na etapie oceny formalnej:

1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;

2) CV,

3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających doświadczenie zawodowe,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielnie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

9) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy),

10) klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Burmistrza Wasilkowa na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”,

11) dokument potwierdzający niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat  posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.

VII. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

VIII. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7, w Punkcie Obsługi Interesanta – parter, w godz. 9.00-17.00 we wtorki, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Dotyczy naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wasilkowie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r. (do godz. 15:30). Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone w powyższym terminie.

IX. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7. Informacja  o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Dokumenty osób niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie w pokoju Nr 21, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                          Burmistrz Wasilkowa        

                                                                   Adrian Łuckiewicz

Dodana: 5 kwiecień 2022 17:19

Zmodyfikowana: 5 kwiecień 2022 17:19