Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze referent ds. świadczenia wychowawczego – 2 etaty - w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Wasilków, 20.04.2017 r.

111.02.2017

Kierownik Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie ogłasza nabór
na stanowisko urzędnicze referent ds. świadczenia wychowawczego – 2 etaty -
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków

 1. Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

ul. Supraślska 21

16-010 Wasilków

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat


 1. Wymagania niezbędne na stanowisku:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawnicze, administracyjne;


 1. Dodatkowe wymagania:

 1. znajomość ustaw: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z poźn. zm.), Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.), Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599 z późn. zm.), Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195);

 2. doświadczenie w pracy związane z realizacją zadań wynikających z wyżej wymienionych ustaw;

 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

 4. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;

 5. umiejętność elektronicznego pozyskiwania danych z rejestrów publicznych;

 6. umiejętność obsługi programów dziedzinowych do realizacji zadań, Microsoft Word, Microsoft Excel;

 7. zdolności organizacyjne, samodzielność w pracy, terminowość;

 8. umiejętność analitycznego myślenia;

 9. systematyczność, dokładność;

 10. odpowiedzialność;

 11. umiejętność komunikacji oraz pracy w zespole.


 1. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. wydawanie wniosków oraz udzielanie informacji dotyczących świadczeń wychowawczych i wymaganej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku;

 2. przyjmowanie wniosków i ustalanie prawa do świadczeń;

 3. prowadzenie postępowań w zakresie koordynacji świadczeń wychowawczych;

 4. wprowadzanie do systemów informatycznych danych niezbędnych do wydawania decyzji w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń;

 5. przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz wszelkich innych pism w zakresie świadczeń;

 6. prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego;

 7. ustalanie harmonogramów i warunków wypłat świadczeń, w tym tworzenie list wypłat;

 8. terminowe, rzetelne przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań z realizacji świadczeń, w tym także w wersji elektronicznej;

 9. prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń;

 10. bieżąca aktualizacja wiedzy, zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy;

 11. wykonywanie innych czynności wynikających z zakresu zleconych zadań;

 12. przygotowywanie dokumentów do okresowej archiwizacji zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie;

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;

 2. życiorys - curriculum vitae z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej;

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 4. kserokopie świadectw pracy (w przypadku posiadanego stażu pracy);

 5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

 6. kserokopia dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie;

 7. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (osoba zatrudniona będzie zobowiązana do dostarczenia w ciągu 2 tygodni od dnia zawarcia umowy dokumentu potwierdzającego w/w dane z Krajowego Rejestru Karnego);

 8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;

 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru, tj. podpisanie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922). oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016 r. poz. 902);

 11. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;

 12. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2016r., poz. 902 z późn. zm.).

Oświadczenia niezbędne do naboru winny być opatrzone własnoręcznym podpisem, zaś kopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

7. Dokumenty dodatkowe:

 1. kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

 2. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

8. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 1. stanowisko pracy związane z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie;

 2. praca w siedzibie Ośrodka, wyjazdy związane ze szkoleniami.

9. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: referent ds. świadczenia wychowawczego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie”:

- osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie ul. Supraślska 21 pok. nr 7 w terminie do 02.05.2017 r. do godziny 1530.

Za termin złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Ośrodka.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie po wyżej określonym terminie lub bez kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymogi formalne w wyniku wstępnej selekcji zostaną telefonicznie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą telefoniczną. Dokumenty odrzucone można będzie odbierać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków w terminie 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia naboru.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie (www.bip.wasilkow.pl) oraz na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie (www.mops.wasilkow.pl).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Dodana: 20 kwiecień 2017 13:48

Zmodyfikowana: 20 kwiecień 2017 15:27