Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy na rozwój zasobów ludzkich w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

Wasilków, 17.05.2017 r.

 

OSO.2110.1.2017.KS

 

Burmistrz Wasilkowa

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

 

Ofertę na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy na rozwój zasobów ludzkich w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

 I. Wymagania niezbędne:

1)      posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

6)      wykształcenie wyższe,

7)      znajomość zasad realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych, krajowych i innych,

8)      doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania,

9)      znajomość regulacji prawnych, tj. ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

10)  umiejętność obsługi komputera.

II. Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych,

2)      umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,

3)      umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,

4)      umiejętność pracy w zespole,

5)      komunikatywność,

6)      sumienność,

7)      obowiązkowość,

8)      dyspozycyjność,

9)      dobra postawa etyczna.

 III. Zakres wykonywanych zadań na danym stanowisku:

 1. Koordynowanie i rozliczanie wniosków i projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych od strony merytorycznej i formalnej.
 2. Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy od dnia złożenia wniosku do rozliczenia zadania.
 3. Bieżące monitorowanie informacji o konkursach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych.
 4. Monitorowanie terminów związanych z procedurą przygotowania oraz składania wniosków o środki finansowe.
 5. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu realizowanych projektów.
 6. Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy w celu maksymalnego wykorzystania przez gminę pozabudżetowych środków finansowych.
 7. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi, jednostkami pomocniczymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie opracowywania wniosków i projektów.
 8. Realizacja zadań w zakresie zlecania organizacjom pozarządowym zadań publicznych gminy, monitorowanie realizacji zwartych umów, weryfikacja i zatwierdzanie sprawozdań i rozliczeń.
 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na zasadach określonych
  w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 10. Informowanie organizacji pozarządowych, szkół i innych jednostek organizacyjnych oraz potencjalnych beneficjentów z terenu gminy o programach unijnych i krajowych.
 11. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza w zakresie zadań wynikających z zakresu czynności.

IV. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno - biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie ul. Białostocka 7. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
Początek zatrudnienia: czerwiec 2017 r.

V. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy na piętrze budynku. Ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku). Budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim, ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem, toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich – jedna, usytuowana na parterze budynku.

VI. Oferty kandydatów na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy na rozwój zasobów ludzkich powinny zawierać:

1)      list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;

2)      CV opatrzone oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902),

3)      kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5)      kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających doświadczenie zawodowe,

6)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)      oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielnie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),

8)      oświadczenie kandydata tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo polskie,

9)      oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy),

10)  dokument potwierdzający niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.

 

Kopie dokumentów dołączonych do oferty pracy powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

VII. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

VIII. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7, w Punkcie Obsługi Interesanta – parter, w godz. 8.00-16.00 we wtorki, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz numerem telefonu z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy na rozwój zasobów ludzkich w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2017 r. (do godz. 15:30). Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone w powyższym terminie.

IX. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7. Kandydat stawia się na rozmowę z aktualnym dokumentem tożsamości. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Dokumenty osób niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie w pokoju Nr 23, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                           Burmistrz Wasilkowa

                                                                                           Mirosław Bielawski

Dodana: 17 maj 2017 15:54

Zmodyfikowana: 17 maj 2017 15:59