Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

Wasilków, 14.06.2017 r.

OSO.2110.2.2017.KS

 

Burmistrz Wasilkowa

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

 

Ofertę na stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

 

       I.            Wymagania niezbędne:

1)      posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

6)      wykształcenie wyższe,

7)      znajomość ustaw tj. o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Instrukcja kancelaryjna,

8)      umiejętność obsługi komputera,

9)      umiejętność obsługi systemu ePUAP.

 

    II.            Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość zasad funkcjonowania Rady Miejskiej,

2)      umiejętność obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów,

3)      umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,

4)      umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,

5)      umiejętność pracy w zespole,

6)      komunikatywność,

7)      sumienność,

8)      obowiązkowość,

9)      dyspozycyjność,

10)  dobra postawa etyczna.

 

III.            Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. Wykonywanie zadań z zakresu obsługi Rady Miejskiej, w tym:

1)      prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady,

2)      prowadzenie rejestru uchwał Komisji Rady,

3)      przekazywanie korespondencji do i od Rady oraz jej Komisji,

4)      przygotowywanie materiałów na sesje Rady, planów pracy Rady i jej Komisji, dostarczanie zawiadomień o sesji radnym i sołtysom, umieszczanie informacji w BIP i na tablicy ogłoszeń,

5)      podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji Rady, posiedzeń Komisji i spotkań Rady z mieszkańcami,

6)      protokołowanie sesji Rady, posiedzeń Komisji i spotkań z mieszkańcami,

7)      prowadzenie zbioru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych i odpowiedzi na nie,

8)      prowadzenie zbioru przepisów gminnych,

9)      publikacja uchwał Rady i protokołów z posiedzeń Rady i jej Komisji,

10)  prowadzenie rejestru upoważnień wydanych przez Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji,

11)  prowadzenie ewidencji radnych,

12)  przygotowywanie danych do naliczania diet radnym.

2. Wykonywanie zadań z obsługi jednostek pomocniczych gminy, w tym:

1)      organizowanie i obsługa wyborów sołtysów,

2)      prowadzenie zbioru uchwał organów jednostek pomocniczych,

3)      prowadzenie zbioru protokołów z zebrań organów jednostek pomocniczych.

3. Prowadzenie rejestru zarządzeń i zbioru zarządzeń Burmistrza.

4. Przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie przekazania projektów uchwał Radzie i prowadzenie zbioru tych zarządzeń.

5. Przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej i prowadzenie zbioru tych zarządzeń.

 IV.       Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Początek zatrudnienia: lipiec 2017 r.

 V.       Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy na piętrze budynku. Ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku). Budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim, ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem, toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich – jedna, usytuowana na parterze budynku.

 VI.  Oferty kandydatów na stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej muszą zawierać:

1)      list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

2)      CV opatrzone oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902),

3)      kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5)      kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających doświadczenie zawodowe,

6)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)      oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielnie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),

8)      oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

9)      oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy),

10)  dokument potwierdzający niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.

 Kopie dokumentów dołączonych do oferty pracy powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 VII. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 VIII. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7, w Punkcie Obsługi Interesanta – parter, w godz. 8.00 - 16.00 we wtorki, 7.30 - 15.30 w pozostałe dni robocze, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz numerem telefonu z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2017 r. (do godz. 15.30). Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone w powyższym terminie.

 IX. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Dokumenty osób niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie w pokoju Nr 23, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

     Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                Mirosław Bielawski

 

 

Dodana: 14 czerwiec 2017 16:11

Zmodyfikowana: 14 czerwiec 2017 16:11