Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji i numeracji nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

Wasilków, 04.07.2017 r.

OSO.2110.3.2017.KS

 

Burmistrz Wasilkowa

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

 

Ofertę na stanowisko ds. geodezji i numeracji nieruchomości w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

 I. Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

6) wykształcenie wyższe,

7) znajomość ustaw tj. o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o kształtowaniu ustroju rolnego, o gospodarce komunalnej, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania  administracyjnego, Instrukcja kancelaryjna,

8) umiejętność obsługi komputera,

9) umiejętność obsługi systemu ePUAP.

 II. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów,

2) umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,

3) umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,

4) umiejętność pracy w zespole,

5) komunikatywność,

6) sumienność,

7) obowiązkowość,

8) dyspozycyjność,

9) dobra postawa etyczna.

 III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie komunalizacji gruntów,

2) prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości z oznaczeniem ich na mapach ewidencyjnych,

3) tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy,

4) zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości i orzekanie o ich rozgraniczeniu,

5) prowadzenie spraw w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych,

6) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych, oraz numeracji nieruchomości,

7) przygotowywanie dokumentacji formalno – prawnej i opracowywanie wniosków o złożenie lub dokonanie zmian w księgach wieczystych,

8) prowadzenie rokowań w sprawach odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy, a wydzielone pod ulice przy podziale nieruchomości na wniosek stron,

9) aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i jej udostępnienie dla potrzeb Urzędu,

10) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłat z zakresu prowadzonych spraw na danym stanowisku pracy,

11) prowadzenie spraw z zakresu spółek wodnych.

 IV. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Początek zatrudnienia: sierpień 2017 r.

 V. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy na piętrze budynku. Ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku). Budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim, ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem, toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich – jedna, usytuowana na parterze budynku.

 VI. Oferty kandydatów na stanowisko ds. geodezji i numeracji nieruchomości muszą zawierać podpisane przez kandydata następujące dokumenty (kopie dokumentów dołączonych do oferty pracy powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata):

1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

2) CV opatrzone oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902),

3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających doświadczenie zawodowe,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielnie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

9) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy),

10) dokument potwierdzający niepełnosprawność - w przypadku, gdy kandydat posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.

VII. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

VIII. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7,w Punkcie Obsługi Interesanta – parter, w godz. 8.00 - 16.00 we wtorki, 7.30 - 15.30 w pozostałe dni robocze, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz numerem telefonu z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko geodezji i numeracji nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2017 r. (do godz. 15.30). Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone w powyższym terminie.

IX. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Dokumenty osób niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie w pokoju Nr 23, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                                         

                                                                                             Burmistrz Wasilkowa

                                                                                               Mirosław Bielawski

                                                                                                                                                                        

Dodana: 4 lipiec 2017 16:36

Zmodyfikowana: 7 lipiec 2017 09:47