Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie.

Załącznik do Zarządzenia Nr 179/2019

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 22 listopada 2019 r.

Burmistrz Wasilkowa
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie


I. Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie, z siedzibą przy ul. Nadrzecznej 1, 16-010 Wasilków.


II. Wymiar czasu pracy: pełny etat.


III. Dyrektora powołuje się na okres: pięciu lat. Przewidywany początek zatrudnienia od dnia 1 lutego 2020 r.


IV. Do konkursu może przystąpić osoba, spełniająca następujące wymagania:
1. Kryteria obowiązkowe:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
4) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440),
5) wykształcenie wyższe,
6) co najmniej trzyletni staż pracy w sektorze kultury lub co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie kultury,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
8) nieposzlakowana opinia.
2. Kryteria dodatkowe:
1) wykształcenie: zarządzanie instytucjami kultury, kulturoznawstwo, animacja kultury, pedagogika,
2) znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, w tym znajomość ustaw: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o finansach publicznych, o rachunkowości, o samorządzie gminnym,
3) posiadanie wiedzy z zakresu pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł niż budżet gminy, w tym środków z programów UE, innych programów zagranicznych, ze źródeł niepublicznych,
4) doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,
5) doświadczenie w pracy z grupami artystycznymi i organizacjami pozarządowymi,
6) umiejętności organizacyjne, w tym doświadczenie w organizowaniu imprez masowych,
7) umiejętności kierowania zespołem,
8) kreatywność,
9) dyspozycyjność,
10) znajomość obsługi komputera,
11) prawo jazdy kat. B.


V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) kierowanie Miejskim Ośrodkiem Animacji Kultury i reprezentowanie go na zewnątrz,
2) organizowanie bieżącej działalności na podstawie merytorycznego planu pracy,
3) tworzenie warunków organizacyjnych, technicznych i finansowych zapewniających realizację celów statutowych,
4) gospodarka finansowa i ponoszenie odpowiedzialności za jej prawidłowość, w tym opracowanie planu finansowego instytucji oraz dysponowanie środkami określonymi w planie,
5) wykonywanie obowiązków i uprawnień kierownika zakładu pracy wobec pracowników,
6) współpraca z samorządowymi i rządowymi jednostkami kultury, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, klubami sportowymi, zespołami amatorskimi, artystycznymi i twórcami oraz mieszkańcami Gminy Wasilków.


VI. Oferty kandydatów na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie muszą zawierać podpisane przez kandydata, kompletnie wypełnione niżej wymienione dokumenty. Dołączone do oferty kopie dokumentów, pod rygorem odrzucenia oferty na etapie oceny formalnej, powinny być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem poprzez naniesienie na kopii formuły "Potwierdzam zgodność z oryginałem„ i własnoręcznego podpisu kandydata.
Wykaz wymaganych dokumentów:
1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu;
2) życiorys (CV) zawierający informacje o wykształceniu, ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych kwalifikacjach, przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, działalności twórczej, społecznej, publicznej ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć,
3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
5) kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy lub doświadczenie zawodowe,
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
9) oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że nie byłem/byłam karany/karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1440),
10) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy),
11) dokument potwierdzający niepełnosprawność - w przypadku, gdy kandydat posiada orzeczony stopień niepełnosprawności,
12) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w brzmieniu: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie. Oświadczam, że zpoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach.”
12) Program działania Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji, sporządzony na okres powołania Dyrektora, zawierający co najmniej:
a) propozycje rozwoju działalności,
b) koncepcę współpracy z otoczeniem jednostki,
c) prognozę przychodów i kosztów programowanej działalności, ze wskazaniem źródeł finansowania.


VII. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7, w Punkcie Obsługi Interesanta – parter, w godz. 9.00-17.00 we wtorki, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2019 r. (do godz. 15:00). Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone w powyższym terminie.

VIII. Inne niezbędne informacje:
1) osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7,
2) skład komisji konkursowej oraz termin posiedzenia komisji zostanie ustalony odrębnym zarządzeniem Burmistrza Wasilkowa,
3) kandydaci na stanowisko Dyrektora mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno - finansowymi w siedzibie Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie, ul. Nadrzeczna 1, w dniach: poniedziałki i piątki, w godzinach 8.30 - 11.30,
4) złożone oferty zostaną rozpatrzone do 28 stycznia 2020 r.,
5) informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Kultury. Dokumenty osób niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w pokoju Nr 21, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury konkursowej tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej.


IX. Klauzula Informacyjna dla Kandydatów:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wasilkowa, Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków,
2) kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, tel. 85-71-85-400, e-mail: iod@wasilkow.pl,
3) dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
4) pozyskane dane będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz przez okres trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze konkursu,a następnie oferty złożone przez kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone. Protokoły z posiedzeń Komisji do spraw naboru posiadają kategorię archiwalną A, natomiast pozostała dokumentacja przebiegu procesu rekrutacji jest przechowywana przez okres 5 lat, a następnie, po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego – brakowana,
5) dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
6) przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
7) może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji.
8) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
9) podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o konkursie jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie –
dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.

  Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                         Adrian Łuckiewicz

Dodana: 18 listopad 2019 12:50

Zmodyfikowana: 25 listopad 2019 15:31