Zarządzenie w sprawie okresowej zmiany funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wasilkowie

ZARZĄDZENIE NR 221/2020
BURMISTRZA WASILKOWA
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie okresowej zmiany funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wasilkowie

Na podstawie art 31 i 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz 506 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. W celu skutecznego przeciwdziałania COVID-19, a w szczególności zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażenia i zwiększenia skuteczności profilaktyki, a także zabezpieczenia ciągłości działania administracji gminnej, od dnia 16 marca 2020 r. zmienia się zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie:
1) wydziela się strefę bezpośredniej obsługi interesanta usytuowaną na parterze budynku, na terenie której znajdują się Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria, Urząd Stanu Cywilnego;
2) wejście do strefy znajduje się od ul. Sienkiewicza;
3) Kasa Urzędu przyjmuje wpłaty gotówkowe do dnia 16 marca 2020 r.;
4) wnioski i podania składa się wyłącznie w Kancelarii w fomie pisemnej lub przesyła na skrzynkę podawczą Urzędu w formie dokumentu elektronicznego;
5) odpowiedzi na pytania i informacje  udzielane będą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail;
6) pozostały obszar budynku dostępny jest wyłącznie pracownikom i osobom upoważnionym.
§ 2. Zasady ustalone w § 1 obowiązują do odwołania.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Wasilkowa

Adrian  Łuckiewicz

Dodana: 16 marzec 2020 09:26

Zmodyfikowana: 16 marzec 2020 10:15