OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Białostockiego AR.6740.3.30.2018

Obwieszczenie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 27.04.2017 r., znak: AR.6740.3.8.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmującej budowę ścieżki rowerowej, chodnika, zjazdów raz z kładką nad rzeką Supraśl, przedłużenia dwóch przepustów pod koroną drogi oraz budową: sieci kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej oświetlenia, przebudowę sieci telekomunikacyjnej i sieci gazowej na odcinku od granicy gminy Wasilków w ramach rozbudowy ulicy Białostockiej (drogi gminnej Nr 105302B) do ulicy E. Plater objęte projektem „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. : 561, 3688, 1388/1, 1387/1, 3686, 2543, 3682/6, 3681/2, 3682/1, 1373/1, 1584/16, 3689/1, 3681/3 – obręb 13 Wasilków, jed. ewid. m. Wasilków, w części dotyczącej budowy kładki nad rzeką Supraśl zlokalizowanej na działkach 3886, 3688, 3689/1, 2543, 3681/3- obręb 13, jedn. ewid. m. Wasilków.

STAROSTA POWIATU

  BIALOSTOCKIEGO

           

AR.6740. 3. 30. 2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 06.02.2019 r.

 

 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Wasilkowa, złożony w dniu 28.12.2018 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 27.04.2017 r., znak: AR.6740.3.8.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmującej budowę ścieżki rowerowej, chodnika, zjazdów raz z kładką nad rzeką Supraśl, przedłużenia dwóch przepustów pod koroną drogi oraz budową: sieci kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej oświetlenia, przebudowę sieci telekomunikacyjnej i sieci gazowej na odcinku od granicy gminy Wasilków w ramach rozbudowy ulicy Białostockiej (drogi gminnej Nr 105302B) do ulicy E. Plater objęte projektem „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”,                                     

zlokalizowanej na działkach o nr ewid. : 561, 3688, 1388/1, 1387/1, 3686, 2543, 3682/6, 3681/2, 3682/1, 1373/1, 1584/16, 3689/1, 3681/3 – obręb 13 Wasilków, jed. ewid. m. Wasilków,

 w części dotyczącej budowy kładki nad rzeką Supraśl zlokalizowanej na działkach 3886, 3688, 3689/1, 2543, 3681/3- obręb 13, jedn. ewid. m. Wasilków.

 

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia 06.02.2019 r.  do dnia 20.02.2019 r.

            W terminie do dnia 25.02.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury,              ul. Borsucza 2 w Białymstoku, pok. 305, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

                                                                                              

                                                                                               Z up. STAROSTY

 

  1. Karina Kurzewska

                                                                                           DYREKTOR WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

 

Dodana: 6 luty 2019 12:31

Zmodyfikowana: 6 luty 2019 12:31