Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego AR.6740.3.3.2021

Starosta

Powiatu Białostockiego

AR.6740. 3. 3. 2021

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 16.02.2021 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Wasilkowa, złożony w dniu 15.01.2021 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę ulicy Dwornej (drogi gminnej nr 105398B ) w miejscowości Studzianki, gm. Wasilków w  zakresie budowy: nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, zjazdów na posesje, sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych i wylotem do rowu melioracyjnego, kanału technologicznego, przebudowy odcinków napowietrznej linii energetycznej nN i kanalizacji kablowej oraz usunięcia drzewa na działkach o numerach ewidencyjnych:  na działkach nr ewid.: 459, 1197/2, 461/1 (z podziału działki 461), 322/5 (z podziału działki 322/4), 322/7 (z podziału działki 322/1) z obrębu 10  Studzianki, jedn. ewidencyjna gm. Wasilków w zakresie oznaczonym na planie zagospodarowania linią przerywaną koloru fioletowego (projektowany pas drogowy), a także na działkach poza pasem drogowym ulicy Dwornej z których korzystanie będzie ograniczone:

- 314 z obr. 10 Studzianki – budowa wlotu ul. 3-ego Maja do ul. Dwornej - budowa jezdni (pow. 13 m2), budowa kanalizacji kablowej (na dł. 9 m i gł. 1,1 m)

- 333 z obr. 10 Studzianki – budowa wlotu ul. Stawowej do ul. Dwornej - budowa jezdni (pow. 15 m2), budowa sieci kanalizacji deszczowej (na dł. 4,3 m i gł. 0,9 m)

- 357/1 z obr. 10 Studzianki – budowa wylotu sieci kanalizacji deszczowej do rowu

- 460 z obr. 10 Studzianki – budowa wlotu ul. Polnej do ul. Dwornej - budowa jezdni (pow. 32 m2)

w zakresie oznaczonym na planie zagospodarowania liną koloru granatowego (czasowe zajęcie części działek pod roboty budowlane).

Z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

Obręb 10 - Studzianki, j. ewid. gm. Wasilków:

nr geod. 461 na działki 461/1 i 461/2

nr geod. 322/4 na działki 322/5 i 322/6

nr geod. 322/1 na działki 322/7 i 322/8.

Działki przewidziane do włączenia w pas drogowy:

drogi gminnej Nr 105398B - ul. Dwornej 461/1, 322/5, 322/7 - obręb 10 Studzianki, j. ewid. gm. Wasilków.

 

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia 16.02.2021 r.  do dnia 02.03.2021 r.

 

            W terminie do dnia 09.03.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

 

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, skorzystanie z ww. uprawnienia jest możliwe wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty TELEFONICZNIE POD NUMEREM 085 740 39 25.

 

        Z up. STAROSTY

  1. Karina Kurzewska

 

 

           DYREKTOR

 WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

 

 

                                                                                                  

 

 

Dodana: 16 luty 2021 14:21

Zmodyfikowana: 16 luty 2021 14:21