ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                                                                                       Wasilków, dnia 10.12.2018 r.

pieczęć zamawiającego

 

Znak sprawy: BGGN.271.3.2018.IH                                     

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1.Zamawiający Gmina Wasilków zaprasza do złożenia ofert na:

 

 1. Część I – usługi wyceny nieruchomości

Przedmiot zamówienia jest sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do zapytania ofertowego:

 • nieruchomości gruntowej,
 • lokalu mieszkalnego w budownictwie wielorodzinnym,
 • budynku jednorodzinnego,
 • nieruchomości zabudowanej jednym  lub więcej obiektem budowlanym,
 • nieruchomości w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
 • nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo  własności,
 • nieruchomości w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału działki,           
 • nieruchomości w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,
 • nieruchomości w celu naliczenia opłaty wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tzw. renty planistycznej,
 •  aktualizacja operatu,
 •  wartości służebności gruntowej.

 

 1. Część II – usługi geodezyjne

Przedmiot zamówienia jest świadczenie usług geodezyjnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1b do zapytania ofertowego:

 • podział nieruchomości na: dwie działki,
 • podział nieruchomości: za każdą następną działkę powyżej dwóch,
 • wznowienie znaków granicznych,
 • rozgraniczenie nieruchomości.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Przez ofertę częściową zamawiający rozumie realizację przedmiotu zamówienia w zakresie Części I albo Części II. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które wykonawca może złożyć ofertę ani liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Oferentowi.

 

 1. Termin obowiązywania umowy:
 2. a) Część I - usługi wyceny nieruchomości - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.
 3. b) Część II - usługi geodezyjne - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.

 

 1. Maksymalny termin na wykonanie usługi:
 2. a) Część I – usługi wyceny nieruchomości

do 60 dni od dnia otrzymania przez Oferenta zlecenia,

 1. b) Część II – usługi geodezyjne

- rozgraniczenia nieruchomości – do 120 dni od dnia otrzymania przez Oferenta zlecenia,

- podział działki – do  90 dni od dnia otrzymania przez Oferenta zlecenia,

- pozostałe usługi – do 60 dni od dnia otrzymania przez Oferenta zlecenia.

Za termin wykonania usługi geodezyjnej uważa się dzień otrzymania od Oferenta przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego operatu technicznego przyjętego do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

 

 1. Okres gwarancji i rękojmi za wady:
 2. a) Część I – usługi wyceny nieruchomości – 24 miesiące od dnia wykonania operatu szacunkowego,
 3. b) Część II – usługi geodezyjne – 24 miesiące od dnia wykonania operatu technicznego.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia w zakresie Części I lub Części II mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie spełniony jeżeli Oferent:

 1. a) Część I – usługi wyceny nieruchomości

oświadczy, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości wydane na podstawie  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 2204 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba. Wskazana ww. osoba musi uczestniczyć w realizacji zamówienia.

 

 1. b) Część II – usługi geodezyjne

oświadczy, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania  samodzielnych  funkcji w dziedzinie  geodezji  i kartografii to jest do kierowania pracami geodezyjnymi i kartograficznymi,  podlegającymi zgłoszeniu do  państwowego  zasobu  geodezyjnego i kartograficznego,  oraz sprawowanie nad nimi bezpośredniego nadzoru; wykonywanie czynności  rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, podlegających  zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydane na podstawie ustawy z dnia 13 października 2017 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017 poz. 2101 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba. Wskazana ww. osoba musi uczestniczyć w realizacji zamówienia.

 

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

6.1 Część I – usługi wyceny nieruchomości

 1. a) Cena – 60 % (60 pkt),
 2. b) Termin wykonania operatu szacunkowego – 10% (10 pkt),
 3. c) Doświadczenie osoby sporządzającej operat szacunkowy – 10% (10 pkt),
 4. d) Termin usunięcia wad lub nieprawidłowości występujących w operacie szacunkowym – 10% (10 pkt),
 5. e) Deklaracja nieodpłatnej aktualizacji wyceny operatu szacunkowego – 10% (10 pkt).

 

 • Kryterium „Cena” będzie obliczane według wzoru:

                  Cn                                                           

C =  ---------   x   60 %

                  Co              

                gdzie:

C – punkty przyznane w kryterium „Cena”

Cn – najniższa cena (spośród nie odrzuconych ofert)

Co – cena oferty badanej.                              

 

 • Kryterium „Termin wykonania operatu szacunkowego” będzie rozpatrywane na podstawie podanego w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2a do zapytania ofertowego proponowanego przez oferenta terminu wykonania zlecenia. Zamawiający przyzna następującą liczbę punktów za zobowiązanie się Oferenta do wykonania operatu szacunkowego w terminie:
 1. a) do 60 dni od dnia otrzymania przez oferenta zlecenia – 0 pkt
 2. b) do 55 dni od dnia otrzymania przez oferenta zlecenia – 5 pkt
 3. c) do 50 dni od dnia otrzymania przez oferenta zlecenia – 10 pkt

 

 • Kryterium „Doświadczenie osoby sporządzającej operat szacunkowy” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2a do zapytania ofertowego.

 

Jeżeli Oferent oświadczy, że dysponuje lub będzie dysponować osobą spełniającą warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 5 lit. a zapytania ofertowego, która wykonała dla organów administracji samorządowej lub rządowej i będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia:

0 operatów szacunkowych nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu białostockiego – Zamawiający przyzna 0 pkt,

-  co najmniej 5 operatów szacunkowych nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu białostockiego – Zamawiający przyzna 10 pkt,

-  co najmniej 10 operatów szacunkowych nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu białostockiego – Zamawiający przyzna 10 pkt.

 

 • KryteriumTermin usunięcia wad lub nieprawidłowości występujących w operacie szacunkowymbędzie rozpatrywane na podstawie podanego  w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2a do zapytania ofertowego proponowanego przez Oferenta terminu usunięcia wad lub nieprawidłowości występujących w operacie szacunkowym.

 

Oferent, który zobowiąże się do usunięcia  wad lub innych nieprawidłowości wykrytych przez Zamawiającego w czasie korzystania przez niego z operatu szacunkowego oraz do całościowego jego sprawdzenia w terminie:

- do 7 dni roboczych, licząc od następnego dnia, od dnia odebrania pisemnego powiadomienia od Zamawiającego otrzyma 0 pkt;

- do 4 dni roboczych, licząc od następnego dnia, od dnia odebrania pisemnego powiadomienia od Zamawiającego otrzyma 5 pkt;

- do 2 dni roboczych, licząc od następnego dnia, od dnia odebrania pisemnego powiadomienia od Zamawiającego otrzyma 10 pkt.

 

 • Kryterium „Deklaracja nieodpłatnej aktualizacji wyceny operatu szacunkowego

Oferty Oferentów, którzy zadeklarują w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2a do zapytania ofertowego nieodpłatną aktualizację wyceny nieruchomości na zlecenie Zamawiającego, po upływie 12 miesięcy, a przed upływem 24 miesięcy od daty sporządzenia operatu otrzymają 10 punktów.  W przypadku deklaracji odmownej oferta otrzyma 0 punktów

 

6.2 Część II – usługi geodezyjne

 1. a) Cena – 60 % (60 pkt),
 2. b) Termin wykonania usługi geodezyjnej – 10% (10 pkt),
 3. c) Doświadczenie osoby wykonującej usługę geodezyjną – 20% (20 pkt),
 4. d) Termin usunięcia wad lub nieprawidłowości występujących w usłudze geodezyjnej – 10% (10 pkt).

 

 • Kryterium „Cena” będzie obliczane według wzoru:

                  Cn                                                           

C =  ---------   x   60 %

                  Co              

                gdzie:

C – punkty przyznane w kryterium „Cena”

Cn – najniższa cena (spośród nie odrzuconych ofert)

Co – cena oferty badanej.                              

 

 • Kryterium „Termin wykonania usługi geodezyjnej” będzie rozpatrywane na podstawie podanego w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2b                    do zapytania ofertowego proponowanego przez Oferenta terminu wykonania zlecenia. Zamawiający przyzna następującą liczbę punktów za zobowiązanie się Oferenta do wykonania operatu technicznego w terminie:
 1. a) do 120 dni dla rozgraniczenia nieruchomości, do 90 dni dla podziału działki, do 60 dni pozostałe usługi – 0 pkt;
 2. b) do 115 dni dla rozgraniczenia nieruchomości, do 85 dni dla podziału działki, do 55 dni pozostałe usługi – 5 pkt;
 3. c) do 110 dni dla rozgraniczenia nieruchomości, do 80 dni dla podziału działki, do 50 dni pozostałe usługi – 10 pkt.

 

 • Kryterium „Doświadczenie osoby wykonującej usługę geodezyjną” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2b do zapytania ofertowego.

 

Jeżeli oferent oświadczy, że dysponuje lub będzie dysponować osobą spełniającą warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 5 lit. b zapytania ofertowego, która wykonała dla organów administracji samorządowej lub rządowej i będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia:

-  co najmniej 10 podziałów lub rozgraniczeń  lub wznowień znaków granicznych nieruchomości – zamawiający przyzna 0 pkt,

-  co najmniej 15 podziałów lub rozgraniczeń  lub wznowień znaków granicznych nieruchomości – zamawiający przyzna 10 pkt,

-  co najmniej 20 podziałów lub rozgraniczeń  lub wznowień znaków granicznych nieruchomości – zamawiający przyzna 20 pkt.

 

 • KryteriumTermin usunięcia wad lub nieprawidłowości występujących w usłudze geodezyjnejbędzie rozpatrywane na podstawie podanego  w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2b do zapytania ofertowego proponowanego przez Oferenta terminu usunięcia wad lub nieprawidłowości występujących w usłudze geodezyjnej.

 

Oferent, który zobowiąże się do usunięcia  wad lub innych nieprawidłowości wykrytych przez zamawiającego w czasie korzystania przez niego z usługi geodezyjnej oraz do całościowego jego sprawdzenia w terminie:

- do 7 dni roboczych, licząc od następnego dnia, od dnia odebrania pisemnego powiadomienia od Zamawiającego otrzyma 0 pkt;

- do 4 dni roboczych, licząc od następnego dnia, od dnia odebrania pisemnego powiadomienia od Zamawiającego otrzyma 5 pkt;

- do 2 dni roboczych, licząc od następnego dnia, od dnia odebrania pisemnego powiadomienia od Zamawiającego otrzyma 10 pkt.

 

 

6.3 Oferty będą oceniane (spośród nie odrzuconych ofert) w odniesieniu  do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Oferenta. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Oferentom spełniającym wymagania kryterium przypisana zostanie odpowiednio  mniejsza liczba punktów. Jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (suma punktów wynikających z powyższych kryteriów). 

 

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż już zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana   za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

 

 1. Inne istotne warunki zamówienia – określone będą odrębną umową.
 2. Miejsce i termin złożenia: oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na wycenę nieruchomości i usługi geodezyjne” na adres Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków w terminie do dnia 20 grudnia 2018 roku do godz. 11.00. Oferty można również składać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@wasilkow.pl . Termin otwarcia ofert 20 grudnia 2018 r. godz. 11.15.

Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

 1. Warunki płatności: płatność przelewem w terminie do 14 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury za wykonaną usługę.
 2. Wystawienie faktury przez oferenta – 14 dni od wykonania zlecenia.
 3. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami: Iwona Haponik, Katarzyna Wojtulewicz tel. 85 718 54 00.
 4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 5. Sposób obliczenia ceny
 6. Przez cenę oferty należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2017 poz. 1830 z późn. zm.)
 7. W przypadku oferenta - osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, cena brutto obejmuje wszelkie składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe  i chorobowe zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2017 poz. 1778), w tym również składki w tej części, w której zgodnie z przepisami obciążają Zamawiającego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1510), a także wszelkie koszty Zamawiającego związane z realizacją umowy z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmujące składki na Fundusz Pracy, zgodnie z ustawą  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1265), składkę na ubezpieczenie wypadkowe, zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy   i chorób zawodowych (Dz.U. 2018 poz. 1376) oraz wszystkie inne należności publicznoprawne związane z wykonywaniem umowy, w tym również takie, które mogą powstać w przyszłości. Powyższe okoliczności Oferent powinien uwzględnić przy obliczaniu ceny oferty brutto; wysokość wynagrodzenia Oferenta zależna będzie od jego statusu w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz od rozmiaru obowiązków Zamawiającego w zakresie składek na Fundusz Pracy oraz składek na ubezpieczenie wypadkowe w okresie wykonywania zlecenia. Ustalenie ceny brutto jako sumy wszelkich kosztów, jakie poniesie Zamawiający w związku z wykonaniem umowy ma na celu doprowadzenie do porównywalności ofert składanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. Poziom faktycznych obciążeń publicznoprawnych zależny będzie   od statusu Oferenta w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz od rozmiaru obowiązków Zamawiającego w zakresie składek na Fundusz Pracy oraz składek  na ubezpieczenie wypadkowe w okresie wykonywania zlecenia.
 8. oferta Oferenta prowadzącego działalność gospodarczą maksymalna cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty, w tym składniki związane z realizacją zamówienia oraz podatek VAT.
 9. Cena oferty winna być określona w następujący sposób:
  • Oferent określi cenę brutto za wykonanie jednej usługi danego rodzaju,
  • Oferent przemnoży cenę brutto za wykonanie jednej usługi danego rodzaju przez szacowaną ilość usług danego rodzaju w czasie obowiązywania umowy,
  • Oferent zsumuje ceny ogółem brutto za wykonanie usług danego rodzaju w czasie obowiązywania umowy - wyliczona wartość stanowić będzie cenę ofert brutto.
  • Cenę oferty (brutto) stanowi suma cen ogółem brutto za wykonanie usług danego rodzaju w czasie obowiązywania umowy.
 10. Cena oferty musi być wyrażona z złotych polskich. Rozliczenie za przedmiot zamówienia odbywać się będzie w złotych polskich. Cenę oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 11. Każdy z Oferentów może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami   o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza  do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Oferent, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania   u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                             …………………………………....

                                                                                                                                                                                                                            podpis kierownika wydziału

Załącznik nr 1a

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Część I – usługi wyceny nieruchomości

L.p.

Przedmiot zamówienia - wyceny

Szacunkowa ilość usług

1

Wycenę nieruchomości gruntowej

30 zleceń

2

Wycenę lokalu mieszkalnego w budownictwie wielorodzinnym

5 zleceń

3

Wycenę budynku jednorodzinnego

2 zleceń

4

Wycenę nieruchomości zabudowanej jednym  lub więcej obiektem budowlanym,

3 zleceń

5

Wycenę nieruchomości w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

10 zleceń

6

Wycenę nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo  własności

5 zleceń

7

Wycenę nieruchomości w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału działki,

60 zleceń

8

Wycenę nieruchomości w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,

5 zleceń

9

Wycenę nieruchomości w celu naliczenia opłaty wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tzw. renty planistycznej,

3 zleceń

10

Wycenę wartości służebności gruntowej

5 zleceń

11

Wycena aktualizacji operatu szacunkowego

10 zleceń

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. dokonania zmiany ilości usług z zastrzeżeniem, że łączna wartość zleceń nie przekroczy kwoty umowy,
 2. ograniczenia przedmiotu zamówienia (usług) ze względu na potrzeby, których Zamawiający nie jest w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania.

 

Okres gwarancji i rękojmi za wady: 24 miesiące od dnia wykonania operatu technicznego.

 

Wymagana jest należyta staranność i zgodność z przepisami prawa przy realizacji zobowiązań umowy, w tym m.in. z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku., w sprawie wyceny nieruchomości i operatu szacunkowego (Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2109).

 

 

Załącznik nr 1b

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Część II – usługi geodezyjne

 

L.p.

Przedmiot zamówienia - wyceny

Szacunkowa ilość usług

1

Podział działki na dwie

20 zleceń

2

Podział działki na trzy i kolejne

10 zleceń

3

Rozgraniczenie nieruchomości

3 zleceń

4

Wznowienie znaków granicznych

40 znaków

5

Aktualizacja operatu ewidencji gruntów

5 zleceń

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. dokonania zmiany ilości usług z zastrzeżeniem, że łączna wartość zleceń nie przekroczy kwoty umowy,
 2. ograniczenia przedmiotu zamówienia (usług) ze względu na potrzeby, których Zamawiający nie jest w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania.

 

Za termin wykonania usługi geodezyjnej uważa się dzień otrzymania od Oferenta przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego operatu technicznego przyjętego do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

 

Okres gwarancji i rękojmi za wady: 24 miesiące od dnia wykonania operatu technicznego.

 

Wymagana jest należyta staranność i zgodność z przepisami prawa przy realizacji zobowiązań umowy, w tym m.in. z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne    i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2101 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku., w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów geodezyjnych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 268 poz.2663).

 

Wykonawca zobowiązuje się do okazania granic działek wydzielonych w wyniku podziału nieruchomości dwukrotnie. Po raz pierwszy, bezpośrednio po wykonaniu podziału, po raz drugi, nabywcy działki przed jej zbyciem, jeżeli zbycie następuje w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac do przedłożenia dokumentu potwierdzającego wpływ i odbiór z ośrodka dokumentacji przyjętych operatów geodezyjnych.

 

 

 

 

Załącznik nr 2a

.............................. dnia ..............................

 

FORMULARZ OFERTOWY

Część I - usługi wyceny nieruchomości

 1. Nazwa i adres Oferenta:

 

 Oferent prowadzący działalność gospodarczą

 Oferent nieprowadzący działalności gospodarczej

Nazwa: …………………………………………………………….……

 

Adres: …………………………………………………………….……

 

NIP: …………………………………………………………….……

 

 1. Przedmiot zamówienia: usługi wyceny nieruchomości zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do zapytania ofertowego.

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

L.p.

Przedmiot zamówienia - wyceny

Szacunkowa ilość usług

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

1

Wycenę nieruchomości gruntowej

30 zleceń

2

Wycenę lokalu mieszkalnego w budownictwie wielorodzinnym

5 zleceń

3

Wycenę budynku jednorodzinnego

2 zleceń

4

Wycenę nieruchomości zabudowanej jednym  lub więcej obiektem budowlanym,

3 zleceń

5

Wycenę nieruchomości w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

10 zleceń

6

Wycenę nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo  własności

5 zleceń

7

Wycenę nieruchomości w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału działki,

60 zleceń

8

Wycenę nieruchomości w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,

5 zleceń

9

Wycenę nieruchomości w celu naliczenia opłaty wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tzw. renty planistycznej,

3 zleceń

10

Wycenę wartości służebności gruntowej

5 zleceń

11

Wycena aktualizacji operatu szacunkowego*

10 zleceń

płatna          zł 

nieodpłatna

Cena oferty brutto

* - w przypadku deklaracji nieodpłatnej aktualizacji wyceny operatu szacunkowego po upływie 12 miesięcy, a przed upływem 24 miesięcy od daty sporządzenia operatu oferent otrzyma 10 pkt w kryterium „Deklaracja nieodpłatnej aktualizacji wyceny operatu szacunkowego”.

 

 1. Zobowiązuję się do wykonywania zleceń w następującym terminie:

Pole wyboru*

Termin wykonania operatu szacunkowego

do 60 dni od dnia otrzymania przez oferenta zlecenia

do 55 dni od dnia otrzymania przez oferenta zlecenia

do 50 dni od dnia otrzymania przez oferenta zlecenia

*- Zamawiający wymaga trwałego i wyraźnego zaznaczenia jednego pola wyboru.                           W przypadku nie zaznaczenia żadnego pola wyboru lub zaznaczenia dwóch lub trzech pól wyboru zamawiający uzna, iż oferent zaoferował maksymalny termin wykonania operatu szacunkowego.

 

 1. Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego i dysponuję lub będę dysponować następującą osobą:

 

……………………………..............................................................

(imię i nazwisko)

z uprawnieniami zawodowymi nr …………………………. w zakresie szacowania nieruchomości wydanymi na podstawie  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                               o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 2204 ze zm.) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami, wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju,                      z którego pochodzi dana osoba. Wskazana ww. osoba będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia.

Pole wyboru*

Doświadczenie osoby sporządzającej operat szacunkowy

Oświadczam, że ww. osoba sporządziła 0 operatów szacunkowych nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu białostockiego

Oświadczam, że ww. osoba sporządziła co najmniej 5 operatów szacunkowych nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu białostockiego

Oświadczam, że ww. osoba sporządziła co najmniej 10 operatów szacunkowych nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu białostockiego

*- Zamawiający wymaga trwałego i wyraźnego zaznaczenia jednego pola wyboru.                           W przypadku nie zaznaczenia żadnego pola wyboru lub zaznaczenia dwóch lub trzech pól wyboru zamawiający uzna, iż ww. osoba sporządziła 0 operatów szacunkowych nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu białostockiego.

 1. Zobowiązuję się do usunięcia wad lub nieprawidłowości występujących w operacie szacunkowym w następującym terminie:

Pole wyboru*

Termin usunięcia wad lub nieprawidłowości występujących                 w operacie szacunkowym

do 7 dni roboczych, licząc od następnego dnia, od dnia odebrania pisemnego powiadomienia od Zamawiającego

do 4 dni roboczych, licząc od następnego dnia, od dnia odebrania pisemnego powiadomienia od Zamawiającego

do 2 dni roboczych, licząc od następnego dnia, od dnia odebrania pisemnego powiadomienia od Zamawiającego

*- Zamawiający wymaga trwałego i wyraźnego zaznaczenia jednego pola wyboru.                           W przypadku nie zaznaczenia żadnego pola wyboru lub zaznaczenia dwóch lub trzech pól wyboru zamawiający uzna, iż oferent zaoferował maksymalny termin usunięcia wad lub nieprawidłowości występujących w operacie szacunkowym.

 

 1. Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.

 

 1. Oświadczam, że w pełni zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia (zakresem), uwzględniłem w cenie ofertowej wszystkie uwarunkowania, mogące mieć wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

 

 

 

 

 

………………………………………………………………….

(Oferent lub osoba upełnomocniona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2b

 

.............................. dnia ..............................

 

FORMULARZ OFERTOWY

Część II - usługi geodezyjne

 1. Nazwa i adres Oferenta:

 

 Oferent prowadzący działalność gospodarczą

 Oferent nieprowadzący działalności gospodarczej

 

Nazwa: …………………………………………………………….……

 

Adres: …………………………………………………………….……

 

NIP: …………………………………………………………….……

 

 1. Przedmiot zamówienia: usługi geodezyjne zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1b do zapytania ofertowego.

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

L.p.

Przedmiot zamówienia - wyceny

Szacunkowa ilość usług

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

1

Podział działki na dwie

20 zleceń

2

Podział działki na trzy i kolejne

10 zleceń

3

Rozgraniczenie nieruchomości

3 zleceń

4

Wznowienie  znaków granicznych

40 znaków

5

Aktualizacja operatu ewidencji gruntów

5 zleceń

Cena oferty brutto

 

 1. Zobowiązuję się do wykonywania zleceń w następującym terminie:

Pole wyboru*

Termin wykonania operatu technicznego

do 120 dni dla rozgraniczenia nieruchomości, do 90 dni dla podziału działki, do 60 dni  pozostałe usługi

do 115 dni dla rozgraniczenia nieruchomości, do 85 dni dla podziału działki, do 55 dni  pozostałe usługi

do 110 dni dla rozgraniczenia nieruchomości, do 80 dni dla podziału działki, do 50 dni  pozostałe usługi

*- zamawiający wymaga trwałego i wyraźnego zaznaczenia jednego pola wyboru.                           W przypadku nie zaznaczenia żadnego pola wyboru lub zaznaczenia dwóch lub trzech pól wyboru zamawiający uzna, iż oferent zaoferował maksymalny termin wykonania operatu technicznego.

 

 1. Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego i dysponuję lub będę dysponować następującą osobą:

 

……………………………..............................................................

(imię i nazwisko)

z uprawnieniami zawodowymi nr …………………………. do wykonywania  samodzielnych funkcji w dziedzinie  geodezji i kartografii to jest do kierowania pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, podlegającymi zgłoszeniu do  państwowego  zasobu  geodezyjnego i kartograficznego,  oraz sprawowanie nad nimi bezpośredniego nadzoru; wykonywanie czynności rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych                             i kartograficznych,  podlegających zgłoszeniu  do  państwowego  zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydane na podstawie  ustawy z dnia 13 października 2017 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017 poz. 2101 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba. Wskazana ww. osoba będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia.

Pole wyboru*

Doświadczenie osoby wykonującej usługę geodezyjną

Oświadczam, że ww. osoba sporządziła co najmniej 10 podziałów lub rozgraniczeń lub wznowień znaków granicznych nieruchomości

Oświadczam, że ww. osoba sporządziła co najmniej 15 podziałów lub rozgraniczeń lub wznowień znaków granicznych nieruchomości

Oświadczam, że ww. osoba sporządziła co najmniej 20 podziałów lub rozgraniczeń lub wznowień znaków granicznych nieruchomości

*- Zamawiający wymaga trwałego i wyraźnego zaznaczenia jednego pola wyboru.                           W przypadku nie zaznaczenia żadnego pola wyboru lub zaznaczenia dwóch lub trzech pól wyboru zamawiający uzna, iż ww. osoba sporządziła co najmniej 10 podziałów lub rozgraniczeń  lub wznowień znaków granicznych nieruchomości.

 

 1. Zobowiązuję się do usunięcia wad lub nieprawidłowości występujących w operacie technicznym w następującym terminie:

Pole wyboru*

Termin usunięcia wad lub nieprawidłowości występujących                 w operacie technicznym

do 7 dni roboczych, licząc od następnego dnia, od dnia odebrania pisemnego powiadomienia od Zamawiającego

do 4 dni roboczych, licząc od następnego dnia, od dnia odebrania pisemnego powiadomienia od Zamawiającego

do 2 dni roboczych, licząc od następnego dnia, od dnia odebrania pisemnego powiadomienia od Zamawiającego

*- Zamawiający wymaga trwałego i wyraźnego zaznaczenia jednego pola wyboru.                           W przypadku nie zaznaczenia żadnego pola wyboru lub zaznaczenia dwóch lub trzech pól wyboru zamawiający uzna, iż oferent zaoferował maksymalny termin usunięcia wad lub nieprawidłowości występujących w operacie szacunkowym.

 

 1. Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.

 

 1. Oświadczam, że w pełni zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia (zakresem), uwzględniłem w cenie ofertowej wszystkie uwarunkowania, mogące mieć wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

 

 

 

………………………………………………………………….

(Oferent lub osoba upełnomocniona)

Dodana: 11 grudzień 2018 10:56

Zmodyfikowana: 21 grudzień 2018 14:40

Lista stron