Uchwała w sprawie okreslenia sposobu konsultowania projektów

UCHWAŁA NR IV/21/10

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ), z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, , z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 127 poz. 857):

§ 1. Uchwala się szczegółowy sposób konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w terminie 7 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie (BIP) informacji o konsultacjach wraz z projektem aktu prawa miejscowego.

§ 3. Informacja o podjęciu konsultacji wraz z projektem aktu prawa miejscowego zostanie dodatkowo umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Dodana: 10 maj 2017 14:22

Zmodyfikowana: 10 maj 2017 14:26

Lista stron