Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisku ds. oświaty, w celu zastepstwa pracownika

Wasilków, 18.02.2020 r.

K.2110.2.2020.KS

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie,

Białostocka 7, 16-010 Wasilków

            Burmistrz Wasilkowa poszukuje kandydatów na stanowisko ds. oświaty, w celu zastępstwa pracownika:

 1. Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

6) wykształcenie wyższe,

7) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Karta Nauczyciela, Prawo oświatowe, o systemie informacji oświatowej, o finansach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

8) umiejętność obsługi komputera, w szczególności programów MS Office.

 2. Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie spraw z zakresu oświaty, należących do organu prowadzącego, w tym dotyczących:

1) powierzenia stanowisk kierowniczych w oświacie,

2) organizacji i realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego w ramach istniejących szkół i placówek,

3) zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych,

4) kształcenia specjalnego,

5) prowadzenia rejestru szkół i placówek niepublicznych,

6) prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

7) sprawowania nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie, 

8) weryfikacji liczby uczniów wykazywanych w informacjach składanych przez podmioty prowadzące przedszkola/żłobki,

9) koordynowania realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942),

10) porozumień w sprawie prowadzenia przez inne gminy zadań w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez gminę Wasilków,

11) awansu zawodowego nauczycieli, w tym prowadzenia rejestru aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego,

12) regulaminu wynagradzania nauczycieli,

13) spraw związanych z przyznawaniem nagród Burmistrza, występowania z wnioskami o przyznanie medalu KEN, nagrody kuratora oświaty oraz nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

14) dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne, w tym:

a) prowadzenia procedury udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom i żłobkom,

b) weryfikacji i zatwierdzania rozliczenia dotacji w terminie 30 dni od jego złożenia,

c) kontroli wykorzystania dotacji,

15) spraw związanych ze sprawdzaniem kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych oświatowych,

16)  czynności związanych z dokonywaniem oceny pracy dyrektora szkoły lub przedszkola oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola,

17) przygotowania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, o której mowa w art. 11 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) przy współpracy z dyrektorami szkół i przedszkola,

18) programu stypendiów naukowego, sportowego i artystycznego,

19) obsługi administracyjnej związanej z realizacją ww. zadań.

2. Praca w systemie EZD.

3. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza w zakresie zadań wynikających z zakresu czynności.

4. Przekazywanie informacji dotyczących spraw wynikających z zajmowanego stanowiska do zamieszczania na stronie internetowej wasilkow.pl oraz zamieszczanie informacji w BIP.

5. Przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań w zakresie zajmowanego stanowiska. 

6. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.

7. Wykonywanie innych zadań na polecenie Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, i Sekretarza.

 3. Początek zatrudnienia – marzec 2020 r.

 4. Wymiar czasu pracy – pełny etat.

 5. Oferty kandydatów powinny zawierać podpisane przez kandydata następujące dokumenty (kopie dokumentów dołączonych do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata):

1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;

2) CV,

3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających doświadczenie zawodowe,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielnie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

9) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy),

10) klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Burmistrza Wasilkowa na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”,

11) dokument potwierdzający niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.

6. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7, w Punkcie Obsługi Interesanta – parter, w godz. 9.00-17.00 we wtorki, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz numerem telefonu z dopiskiem "Dotyczy ogłoszenia o zatrudnienie na stanowisko ds. oświaty w celu zastępstwa, w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2020 r. (do godz. 15:30).

7. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7.

 

                                                                                      Burmistrz Wasilkowa

                                                                                        Adrian Łuckiewicz

Dodana: 19 luty 2020 11:40

Zmodyfikowana: 19 luty 2020 11:40