Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - pomoc administracyjna w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

            Burmistrz Wasilkowa informuje o naborze na wolne stanowiska pomocnicze i obsługi – pomoc administracyjna.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)

 

 1. Początek zatrudnienia – wrzesień/październik 2018 r.
 2. Wymiar czasu pracy – pełny etat.
 3. Zakres obowiązków:
 • pełnienie funkcji opiekuna dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, podczas przewozu do i ze szkół,
 • pomoc administracyjno-biurowa na wyznaczonych stanowiskach pracy.
 1. Wymagania niezbędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • wykształcenie wyższe.
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy),
 • klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Burmistrza Wasilkowa na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko pomocnicze i obsługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”.
 1. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7, w Punkcie Obsługi Interesanta – parter, w godz. 8.00-16.00 we wtorki, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz numerem telefonu z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko pomocnicze i obsługi - pomoc administracyjna w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2018 r. (do godz. 15:30).
 2. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7.

 

 

                                                                                      Burmistrz Wasilkowa

                                                                                        Mirosław Bielawski

 

Dodana: 11 wrzesień 2018 16:04

Zmodyfikowana: 11 wrzesień 2018 16:04