II etap konsultacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - cześć osiedla „Lisia Góra”

Gmina Wasilków przystąpiła do II etapu projektu „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (cześć osiedla „Lisia Góra”) realizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji II etapu projektu: marzec - listopad 2020 r.

Metody konsultacji:

Podczas II etapu konsultacji nastąpi wyłożenie opracowanego planu zagospodarowania osiedla „Lisia Góra” w punkcie konsultacyjnym (czerwiec – lipiec 2020 r.). Mieszkańcy będą też mogli spotkać się w lipcu i wziąć udział w warsztatach World Cafe. 

Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego.

Cele konsultacji:

  1. Wyłożenie i prezentacja opracowanego planu zagospodarowania osiedla „Lisia Góra”, uwzględniającego wnioski wniesione przez mieszkańców w trakcie I etapu konsultacji w sposób dostępny dla mieszkańców poza godzinami pracy Urzędu.
  2. Zorganizowanie dyskusji publicznej w miejscu i czasie dogodnym dla mieszkańców.
  3. Zwrócenie uwagi mieszkańców Wasilkowa na potrzeby zachowania harmonijnych walorów zabudowy, regulowanej zapisami powstającego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  4. Zachęcenie mieszkańców do uczestniczenia w procesie konsultacji.
  5. Przekazanie informacji dotyczących gotowego planu i walorów przedmiotowego terenu w sposób obiektywny i profesjonalny a jednocześnie dostępny i przekonujący.
  6. Zwrócenie uwagi osób zainteresowanych na potrzebę dostosowania architektury do lokalnych standardów i tradycji.

Czego  dotyczą konsultacje w Wasilkowie?

Obszar   wskazany   do   objęcia   planem   położony   jest   w   środkowej   części   miasta   Wasilkowa   w   rejonie   ulicy Wojtachowskiej i Kruczej. Powierzchnia terenu   wynosi ok. 20,4 ha. Przeważająca część terenu wskazana do objęcia   opracowaniem  planistycznym   jest   niezabudowana,   niewykorzystywana   rolniczo,   na   fragmencie usytuowane są obiekty o funkcji produkcyjnej (obecnie farma fotowoltaiczna). W sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, boiska sportowe, szkoła podstawowa oraz planowana jest   budowa   obiektu   sakralnego. Położenie   pomiędzy   ulicą  Wojtachowską   a   Grodzieńską,   stanowiącą   jedną  z   najważniejszych   ulic   w   Wasilkowie,   stwarza   dogodne   warunki   komunikacyjne. Powyższe   predysponuje przedmiotowy  teren do dalszej   zabudowy o funkcji   mieszkaniowej,  uzupełnionej  o  niezbędne   usługi i infrastrukturę.

 

Dodana: 22 maj 2020 12:21

Zmodyfikowana: 22 maj 2020 12:21