OBWIESZCZENIE ICP-35-2022 Gmina Wasilków - budowa kładki pieszo-rowerowej - Sochonie Wólka Przedmieście

Wasilków, 18.07.2022 r.

BGGN.6733.35.2022.SK.6

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Czarną, zlokalizowanej na dz. nr ewid.: 23 i 168/5 w obr. geod. Sochonie gm. Wasilków oraz dz. nr ewid. 759 w obr. geod. Wólka Przedmieście gm. Wasilków

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022r. poz. 503) oraz art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez Gminę Wasilków wm., pełnomocnik - Marek Gwiazdowski, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j.w.

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Przed upływem tego terminu strony mogą w formie oświadczenia zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi ww. oświadczenia przez ostatnią ze stron, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszcza się:

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 18 lipiec 2022 10:42

Zmodyfikowana: 18 lipiec 2022 10:46

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2022-07-18

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2022-07-18

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2022-07-18