Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty "Harcerska akcja Letnia 2021 (zuchy)"

Wasilków, dn. 09.07.2021

 

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Harcerska akcja letnia 2021" złożonej przez Okręg Mazowiecki ZHR, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.


Uwagi do oferty można zgłaszać do 16 lipca 2021 r. (piątek) do godz. 15.30 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska(at)wasilkow.pl.

Dodana: 9 lipiec 2021 15:24

Zmodyfikowana: 11 lipiec 2021 17:22