Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i sportu

Wasilków, 14.01.2020 r.

 

OSO.2110.1.2020.KS

 

Burmistrz Wasilkowa

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i sportu

w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

 

            Ofertę na stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i sportu w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania

I. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe,

- co najmniej 2-letni staż na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządu terytorialnego,

- znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o sporcie, Kodeks postępowania administracyjnego, o dostępie do informacji publicznej o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

- umiejętność obsługi komputera, w szczególności programów MS Office.

II. Wymagania dodatkowe:

 

 • studia podyplomowe, kursy bądź szkolenia z zakresu funkcjonowania i współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie zadań realizowanych na danym stanowisku,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi elektronicznego obiegu dokumentów
 • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów prawa,
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • realizacja zadań w zakresie zlecania organizacjom pozarządowym zadań publicznych gminy,
 • kontrola i monitorowanie realizacji zwartych umów,
 • weryfikacja i zatwierdzanie sprawozdań i rozliczeń dotacji,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji Gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • przygotowanie wspólnie z Gminą Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładanie Burmistrzowi corocznie: projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także projektu preliminarza na jego wykonanie i projektu sprawozdania z jego realizacji,
 • wykonywanie zadań związanych z realizacją zadań gminy określonych w ustawie o sporcie,
 • praca w systemie elektronicznego obiegu dokumentów,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza
  w zakresie zadań wynikających z zakresu czynności,
 • przekazywanie informacji dotyczących spraw wynikających z zajmowanego stanowiska do zamieszczania na stronie internetowej wasilkow.pl oraz zamieszczanie informacji w BIP,
 • przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań w zakresie zajmowanego stanowiska,
 • wykonywanie innych zadań na polecenie Kierownika wydziału lub Burmistrza.IV. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie ul. Białostocka 7.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Początek zatrudnienia: marzec 2020 r

V. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy na piętrze budynku. Ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku). Budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim, ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim, toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich – jedna, usytuowana na parterze budynku.

 VI. Oferty kandydatów na stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i sportu powinny zawierać podpisane przez kandydata następujące dokumenty (kopie dokumentów dołączonych do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) - pod rygorem odrzucenia oferty na etapie oceny formalnej:

1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;

2) CV,

3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających doświadczenie zawodowe,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielnie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

9) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy),

10) klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Burmistrza Wasilkowa na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”,

11) dokument potwierdzający niepełnosprawność - w przypadku, gdy kandydat posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.

VII. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

VIII. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7, w Punkcie Obsługi Interesanta – parter, w godz. 9.00-17.00 we wtorki, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz numerem telefonu z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i sportu w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2019 r. (do godz. 15:30).

Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone w powyższym terminie.

IX. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Dokumenty osób niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie w pokoju Nr 21, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Burmistrz Wasilkowa

 

Adrian Łuckiewicz

Dodana: 15 styczeń 2020 10:49

Zmodyfikowana: 15 styczeń 2020 15:25