Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. reagowania kryzysowego i ochrony ludności / Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej / Kierownik kancelarii tajnej

 Wasilków, 12.01.2021 r.

K.2110.1.2021.KS

Burmistrz Wasilkowa

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
ds. reagowania kryzysowego i ochrony ludności / Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej /
Kierownik kancelarii tajnej w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

 

Ofertę na stanowisko ds. reagowania kryzysowego i ochrony ludności / Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej / Kierownik kancelarii tajnej w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

I. Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

6) wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej przeprowadzone przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej lub wyszkolenie pożarnicze oficerskie (posiadanie minimum tytułu inżyniera pożarnictwa),

7) staż pracy minimum 4 lata,

8) znajomość ustaw: o zarządzaniu kryzysowym, o ochronie przeciwpożarowej, o ochronie informacji niejawnych, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, oraz rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

9) umiejętność obsługi komputera, w szczególności programów MS Office.

II. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość zagadnień związanych z działalnością ochotniczych straży pożarnych oraz funkcjonowaniem systemu ratowniczo-gaśniczego w Polsce,

2) prawo jazdy kat B,

3) umiejętność obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów,

4) umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,

5) umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,

6) umiejętność planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,

7) umiejętność dowodzenia ludźmi oraz pracy w zespole,

8) umiejętność skutecznego komunikowania się,

9) sumienność,

10) obowiązkowość,

11) kreatywność,

12) dobra postawa etyczna.

III. Zakres wykonywanych zadań na danym stanowisku:

1) Wykonywanie zadań związanych z organizacją ochrony przeciwpożarowej w gminie.

2) Koordynowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze gminy.

3) Opracowywanie projektów, programów i planów ochrony przeciwpożarowej.

4) Koordynowanie działalności jednostek OSP z terenu gminy pod względem merytorycznym, administracyjnym i finansowym.

5) Współpraca z Komendantem Miejskim PSP w zakresie realizacji zadań KSRG.

6) Opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu.

7) Nadzorowanie i rozliczanie w zakresie wydatkowania środków pozostających do dyspozycji OSP.

8) Sporządzanie sprawozdań i informacji dotyczących ochrony przeciwpożarowej w gminie.

9) Pozyskiwanie funduszy i dotacji zewnętrznych na cele ochrony przeciwpożarowej.

10) Weryfikacja i opiniowanie zapotrzebowań jednostek OSP na zakup i przegląd sprzętu, badań lekarskich, szkoleń itp.

11) Współpraca z Zarządem Gminnym ZOSP oraz innymi instytucjami zajmującymi się sprawami ochrony ppoż.

12) Koordynowanie ćwiczeń i szkoleń jednostek OSP na terenie gminy,

13) Dokonywanie kontroli gotowości operacyjno-technicznej w OSP.

14) Nadzór nad utrzymaniem w stałej i pełnej sprawności technicznej sprzętu pożarniczego w OSP.

15) Koordynowanie działań OSP z terenu gminy we współpracy z innymi służbami porządkowymi w celu zabezpieczenia imprez i uroczystości.

16) Kontrola sprawności hydrantów na terenie gminy we współpracy z Wodociągami Białostockimi i OSP z terenu gminy.

17) Upowszechnianie wiedzy przeciwpożarowej i zasad bezpieczeństwa ppoż. wśród mieszkańców gminy.

18) Przygotowywanie rocznego Planu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

19) Opracowywanie i aktualizacja Planu zarządzania kryzysowego gminy.

20) Opracowanie Regulaminu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego i jego aktualizacja.

21) Ustalanie przedmiotu i terminów posiedzeń Zespołu, zawiadomienie o terminach i przewodniczenie tym posiedzeniom.

22) Prowadzenie Kancelarii tajnej.

23) Praca w systemie EZD.

24) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza w zakresie zadań wynikających z zakresu czynności.

25) Przekazywanie informacji dotyczących spraw wynikających z zajmowanego stanowiska do zamieszczania na stronie internetowej wasilkow.pl oraz zamieszczanie informacji w BIP.

26) Przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań w zakresie zajmowanego stanowiska.

27) Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.

IV. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie ul. Białostocka 7.

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu.

Początek zatrudnienia: luty 2021 r.

V. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy na piętrze budynku. Ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku). Budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim, ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem, toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich – jedna, usytuowana na parterze budynku.

VI. Oferty kandydatów na stanowisko reagowania kryzysowego i ochrony ludności / Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej / Kierownik kancelarii tajnej powinny zawierać podpisane przez kandydata następujące dokumenty (kopie dokumentów dołączonych do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) - pod rygorem odrzucenia oferty na etapie oceny formalnej:

1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;

2) CV,

3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających doświadczenie zawodowe,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielnie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

9) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy),

10) klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Burmistrza Wasilkowa na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”,

11) dokument potwierdzający niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat  posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.

VII. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

VIII. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7, w Punkcie Obsługi Interesanta – parter, w godz. 9.00-17.00 we wtorki, 7.30-15.30   w pozostałe dni robocze, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko ds. reagowania kryzysowego i ochrony ludności / Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej / Kierownik kancelarii tajnej w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie”w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2021 r. (do godz. 15:30). Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone w powyższym terminie.

IX. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7. Informacja  o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Dokumenty osób niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie w pokoju Nr 21, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                            Burmistrz Wasilkowa       

                                                                    Adrian Łuckiewicz

Dodana: 12 styczeń 2021 23:40

Zmodyfikowana: 13 styczeń 2021 14:58