Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. opłaty za gospodarowanie odpadów

 Wasilków, 29.07.2020 r.

  K.2110.10.2020.KS

 

Burmistrz Wasilkowa

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
 ds. opłaty za zagospodarowanie odpadów

 

Ofertę na stanowisko ds. opłaty za zagospodarowanie odpadów w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

 I. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 6. wykształcenie wyższe,
 7. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, ordynacja podatkowa, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o dostępie do informacji publicznej, przepisów o ochronie danych osobowych, instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 8. biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych.

 II. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku,
 2. doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 3. prawo jazdy kat. B,
 4. umiejętność obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
 5. umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
 6. umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
 7. umiejętność skutecznego komunikowania się,
 8. umiejętność doradzania, dzielenia się wiedzą i współdziałania z innymi,
 9. umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy,
 10. samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
 11. rzetelność, terminowość, dokładność, dyspozycyjność oraz dbałość o własny rozwój zawodowy,
 12. odporność na stres,
 13. dobra postawa etyczna.

III. Zakres wykonywanych zadań na danym stanowisku:

 1. bieżąca analiza zaległości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i podejmowanie działań zmierzających do skutecznej egzekucji przy użyciu wszystkich możliwych środków egzekucyjnych,
 2. monitorowanie zaległości zagrożonych przedawnieniem,
 3. analizowanie możliwości przerwania biegu terminu przedawnienia,
 4. wystawianiu tytułów wykonawczych do komornika,
 5. rejestracja oraz prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych,
 6. sprawdzanie tytułów wykonawczych pod względem wymogów formalnych,
 7. opracowywanie wniosków do sądu o wpis hipoteki przymusowej w toku postępowania egzekucyjnego i prowadzenie ewidencji wpisów hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych,
 8. przygotowywanie akt egzekucyjnych i wysyłanie ich wg właściwości miejscowej, w przypadku zmian adresów zamieszkania lub siedziby zobowiązanych,
 9. stosowanie właściwych środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie
  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 10. analizowanie skuteczności zastosowanych środków egzekucyjnych i podejmowanie działań zmierzających do likwidacji zaległości oraz nieprzedawnienia zobowiązań,
 11. w przypadku wystąpienia zbiegu egzekucji administracyjnej niezwłoczne przekazywanie tytułów wykonawczych wraz z aktami postępowania egzekucyjnego do właściwego miejscowo Naczelnika Urzędu Skarbowego,
 12. współdziałanie z innymi organami podatkowymi, instytucjami oraz jednostkami w zakresie realizowanych zadań,
 13. współpraca z innymi organami w zakresie ujawniania majątku zobowiązanego,
 14. przygotowywanie postanowień w sprawach wyrażenia lub odmowy wyrażenia zgody na przeniesienie własności rzeczy lub praw na rzecz Jednostki Samorządu Terytorialnego za zaległości podatkowe,
 15. zgłaszanie wierzytelności Urzędu do sądu, sędziego komisarza, syndyka masy upadłości po ogłoszeniu przez sąd upadłości firmy,
 16. analiza zaległości nieściągalnych i przygotowywanie dokumentacji dotyczącej odpisów zaległości przedawnionych,
 17. prowadzenie kontroli w zakresie rzetelności danych zawartych w deklaracji, a stanowiących podstawę naliczenia opłaty,
 18. przeprowadzanie kontroli w terenie w zakresie rzetelności danych zawartych w deklaracjach, a stanowiących podstawę naliczenia opłat,
 19. skuteczne doręczanie upomnień, zgodnie z zasadami rozdz. V „Doręczenia” ustawy „Ordynacja podatkowa”,
 20. przygotowywanie danych na potrzeby projektu budżetu, sprawozdawczości i bilansu zamknięcia,
 21. kompletowanie dokumentów oraz wydruków przetworzonych danych za określone przepisami okresy sprawozdawcze, celem ich przekazania do archiwum,
 22. bieżące zapoznawanie się ze zmianą przepisów dotyczących wykonywania powierzonych obowiązków służbowych,
 23. sporządzanie projektów zarządzeń Burmistrza i projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku,
 24. praca w systemie EZD oraz innych systemach niezbędnych do skutecznego wykonywania czynności służbowych,
 25. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,
 26. przekazywanie informacji dotyczących spraw wynikających z zajmowanego stanowiska do zamieszczania na stronie internetowej wasilkow.pl oraz zamieszczanie informacji w BIP,
 27. przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań w zakresie zajmowanego stanowiska,
 28. prawidłowe i systematyczne prowadzenie teczek aktowych obejmujących dokumentację realizowanych zadań, z uwzględnieniem wymogów instrukcji kancelaryjnej.

IV. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie ul. Białostocka 7.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Początek zatrudnienia: sierpień 2020 r.

V. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy na piętrze budynku. Ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku). Budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim, ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem, toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich – jedna, usytuowana na parterze budynku.

VI. Oferty kandydatów na stanowisko ds. opłaty za zagospodarowanie odpadów powinny zawierać podpisane przez kandydata następujące dokumenty (kopie dokumentów dołączonych do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) - pod rygorem odrzucenia oferty na etapie oceny formalnej:

 1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 2. CV,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 5. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielnie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 9. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy),
 10. klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do celów rekrutacji
  w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Burmistrza Wasilkowa na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”,
 11. dokument potwierdzający niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.

 

VII. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%

VIII. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7, w Punkcie Obsługi Interesanta – parter, w godz. 9.00-17.00 we wtorki, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko ds. opłaty za zagospodarowanie odpadów w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r. (do godz. 15:30). Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone w powyższym terminie.

 

IX. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7. Informacja  o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Dokumenty osób niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie w pokoju Nr 21, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zastępca Burmistrza Wasilkowa

Dominika Jocz

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wasilkowa, Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Wasilkowie,
  ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, tel. 85-71-85-400, e-mail: iod@wasilkow.pl.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz przez okres trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru,
  a następnie oferty złożone przez kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone. Protokoły z posiedzeń Komisji do spraw naboru posiadają kategorię archiwalną A, natomiast pozostała dokumentacja przebiegu procesu rekrutacji jest przechowywana przez okres 5 lat, a następnie, po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego – brakowana.
 5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych.
 9. Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne,
  a w pozostałym zakresie – dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.

 

Zastępca Burmistrza Wasilkowa

Dominika Jocz

                                                                                                                         

 

 

 

 

Dodana: 29 lipiec 2020 11:20

Zmodyfikowana: 12 luty 2021 10:38