Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko animatora  w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury w Wasilkowie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko animatora 
w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury w Wasilkowie

 

Ofertę na stanowisko animatora ds. zajęć sportowych i turystycznych w Klubie Seniora w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury w Wasilkowie, ul. Dworna 19, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

 I. Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

6) wykształcenie wyższe sportowe (preferowane: trener akademii wychowania fizycznego),

7) znajomość regulacji prawnych, tj. ustawa: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

8) umiejętność obsługi komputera.

II. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem zajęć sportowych,

2) umiejętność pracy z seniorami i z wolontariuszami,

3) umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,

4) umiejętność planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,

5) umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,

6) umiejętność pracy w zespole,

7) umiejętność skutecznego komunikowania się,

8) komunikatywność,

9) sumienność,

10) obowiązkowość,

11) kreatywność,

12) dobra postawa etyczna.


 III. Zakres wykonywanych zadań na danym stanowisku:

Przygotowanie i prowadzenie zajęć sportowych dla seniorów.

Przygotowanie i prowadzenie zajęć turystycznych dla seniorów.

Opieka nad Klubem Seniora.

Animowanie postaw wolontariackich wśród seniorów.

Promowanie zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania.

Animowanie wydarzeń adresowanych do seniorów.

 IV. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca trenera-animatora w Klubie Seniora przy Dwornej 19 w Wasilkowie.

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu.

Początek zatrudnienia: 1 marca 2018 r.

 V. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą w świetlicy i w terenie (spacery sportowe, turystyczne, organizowanie wycieczek). Budynek wyposażony  w podjazd dla osób niepełnosprawnych, szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim, ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem, toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich – jedna, usytuowana na parterze budynku.

VI. Oferty kandydatów na stanowisko ds. zamówień publicznych muszą zawierać podpisane przez kandydata następujące dokumenty (kopie dokumentów dołączonych do oferty pracy powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) - pod rygorem odrzucenia oferty na etapie oceny formalnej:

1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;

2) CV opatrzone oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.),

3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających doświadczenie zawodowe,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielnie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

9) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy),

10) dokument potwierdzający niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat  posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.

VII. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOAK-u w Wasilkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

VIII. Dokumenty należy składać w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury w Wasilkowie, ul. Nadrzeczna 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz numerem telefonu z dopiskiem "Nabór Klub Seniora” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2018 r. (do godz. 15:00). Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone w powyższym terminie.

IX. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w MOAK-u przy ul. Nadrzecznej 1 w Wasilkowie. Informacja  o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń MOAK-u. Dokumenty osób niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w MOAK-u, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie

Wojciech Jan Cymbalisty

Dodana: 12 luty 2018 13:50

Zmodyfikowana: 12 luty 2018 13:50