Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie

BURMISTRZ WASILKOWA

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie

I. Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie, z siedzibą przy ul. Nadrzecznej 1, 16-010 Wasilków.

II. Wymiar czasu pracy: pełny etat.

III. Dyrektora powołuje się na okres: trzech lat. Przewidywany początek zatrudnienia od dnia 1 lutego 2018 r.

IV. Do konkursu może przystąpić osoba, spełniająca następujące wymagania:

Kryteria formalne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),

5) wykształcenie wyższe,

6) co najmniej trzyletni staż pracy lub prowadzenie przez co najmniej trzy lata działalności gospodarczej,

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

8) nieposzlakowana opinia.

V. Kryteria dodatkowe:

1) preferowane wykształcenie: zarządzanie instytucjami kultury, kulturoznawstwo, animacja kultury,

2) znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, w tym znajomość ustaw: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o finansach publicznych, o rachunkowości, o samorządzie gminnym,

3) posiadanie wiedzy z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów UE,

4) doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,

5) doświadczenie w pracy z grupami artystycznymi i organizacjami pozarządowymi,

6) umiejętności organizacyjne, w tym doświadczenie w organizowaniu imprez masowych,

7) umiejętności kierowania zespołem,

8) kreatywność,

9) dyspozycyjność,

10) znajomość obsługi komputera,

11) prawo jazdy kat. B.

VI. Zakres wykonywanych zadań na danym stanowisku:

1) organizowanie działalności Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury,

2) kierowanie bieżącą działalnością instytucji na podstawie merytorycznego planu pracy i reprezentowanie jej na zewnątrz,

3) tworzenie warunków organizacyjnych, technicznych i finansowych zapewniających realizację celów statutowych instytucji,

4) kierowanie gospodarką finansową instytucji i ponoszenie odpowiedzialności za jej prawidłowość, w tym opracowanie planu finansowego instytucji oraz dysponowanie środkami określonymi w planie,

5) sprawowanie funkcji kierownika Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury wobec pracowników,

6) współpraca z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, klubami sportowymi, zespołami amatorskimi, artystycznymi i twórcami oraz mieszkańcami Gminy Wasilków.

VII. Oferty kandydatów na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie muszą zawierać podpisane przez kandydata następujące dokumenty (kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) - pod rygorem odrzucenia oferty na etapie oceny formalnej:

1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;

2) CV opatrzone oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)",

3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających doświadczenie zawodowe,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

9) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam karany/karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),

10) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy),

11) dokument potwierdzający niepełnosprawność - w przypadku, gdy kandydat posiada orzeczony stopień niepełnosprawności,

12) program działania Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji, sporządzony na okres powołania Dyrektora.

VIII. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7, w Punkcie Obsługi Interesanta – parter, w godz. 8.00-16.00 we wtorki, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2017 r. (do godz. 15:30). Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone w powyższym terminie.

IX. Inne niezbędne informacje:

1) osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7,

2) skład komisji konkursowej oraz termin posiedzenia komisji zostanie ustalony odrębnym zarządzeniem Burmistrza Wasilkowa,

3) kandydaci na stanowisko Dyrektora mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno – finansowymi w siedzibie Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie, ul. Nadrzeczna 1, w dniach: wtorki i środy w godzinach 9.00 - 14.00,

4) złożone oferty zostaną rozpatrzone do dnia 29 grudnia 2017 r,

5) informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Dokumenty osób niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w pokoju Nr 23, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury konkursowej tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                      

 Burmistrz Wasilkowa  

  Mirosław Bielawski

Dodana: 9 listopad 2017 15:26

Zmodyfikowana: 9 listopad 2017 15:26