Ogłoszenie Burmistrza o naborze na rachmistrza do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

 

 

Burmistrz Wasilkowa

Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.

 

 

 

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r.  (Dz.U z 2019r. poz.1728)

                                                                      Burmistrz Wasilkowa

 

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Miasta i Gminy Wasilków.

 

 

1.       Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

 • być osobą pełnoletnią,
 • zamieszkiwać na terenie danej gminy,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

2.       Kandydat na rachmistrza terenowego:

 • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym

spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;

 • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co

najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

 1. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów

 1. Kandydat na   rachmistrza   terenowego   składa    oświadczenie    o   spełnieniu   wymogu, o którym mowa w pkt.1 pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
 2. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
 3. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
 • Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza spisowego (zał. 1);
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów, o których mowa w pkt. 1 (zał. 2),
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zał. 3),
 • Informacja dotycząca RODO (zał. 4).
 1. Ofertę należy   złożyć   w   formie    pisemnej    za   pośrednictwem   poczty   lub   osobiście  w godzinach pracy urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020r.” w terminie do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do urzędu.

Adres do doręczeń: Urząd Miejski w Wasikowie ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków.

 1. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Pani Iwona Haponik oraz Pani Katarzyna Wojtulewicz (pokój nr 7) tel. (85) 7185400 w. 024

 

 

Dodana: 22 czerwiec 2020 09:21

Zmodyfikowana: 12 luty 2021 10:38