Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego

Wasilków, 12.06.2024 r.

K.2110.8.2024.KS

 

Burmistrz Wasilkowa

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

główny księgowy w Wydziale Obsługi Finansowej Jednostek Organizacyjnych Gminy
Urzędu Miejskiego w Wasilkowie

 

Ofertę na stanowisko głównego księgowego w Wydziale Obsługi Finansowej Jednostek Organizacyjnych Gminy Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

 I. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia,

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

7) wykształcenie: należy spełnić jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

8) znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o odpowiedzialności materialnej urzędników administracji publicznej, ordynacja podatkowa, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych o udostępnianiu informacji publicznej, o ochronie danych osobowych,

9) znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych.

II. Wymagania dodatkowe:

1) wykształcenie wyższe (preferowane: finanse i rachunkowość lub ekonomia),

2) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy,

3) umiejętność obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów,

4) umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,

5) umiejętność planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,

6) umiejętność pracy w zespole,

7) umiejętność skutecznego komunikowania się,

8) sumienność, obowiązkowość, dobra postawa etyczna.

III. Zakres wykonywanych zadań na danym stanowisku:

1. Kierowanie wydziałem Obsługi Finansowej Jednostek Organizacyjnych Gminy, w tym:

1) wykonywanie obowiązków bezpośredniego przełożonego pracowników kierowanego wydziału,

2) dekretowanie pism należących do kompetencji kierowanego wydziału, w elektronicznym systemie obiegu dokumentów oraz w formie papierowej,

3) podpisywanie spraw należących do kompetencji kierowanego wydziału,

4) nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w kierowanym wydziale,

5) udostępnianie informacji publicznej w zakresie zadań kierowanego wydziału,

6) nadzór nad przestrzeganiem przepisów, regulaminów wewnętrznych, a w szczególności terminowości załatwiania spraw przez pracowników kierowanego wydziału,

7) prowadzenie zadań kontroli zarządczej kierowanego wydziału.

2. Wykonywanie zadań z zakresu Głównego księgowego jednostek obsługiwanych, w tym:

1) nadzór nad prowadzeniem rachunkowości tych jednostek,

2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) dokonywania wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

3. Prowadzenie rachunkowości Przedszkola „Słoneczne” w Wasilkowie, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie zgodnie z przepisami i zasadami, polegającej na zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania oraz kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

a) właściwy przebieg operacji finansowych i gospodarczych,

b) sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonania zadań oraz sprawozdawczości budżetowej.

4. Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonania zadań i sprawozdawczości finansowej, w sposób umożliwiający:

a) terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

b) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

c) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych w sposób zabezpieczający je przez niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Prowadzenie gospodarki finansowej Przedszkola „Słoneczne” w Wasilkowie, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi głownie na:

a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji placówki,

b) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

c) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.

6. Opracowywanie we współpracy z dyrektorami projektów planu dochodów i wydatków budżetowych placówek oświatowych oraz ośrodka.

7. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym przedszkola, szkoły i ośrodka, stałe kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu, a także zapewnienie terminowego rozliczania należności i zobowiązań.

8. Sporządzanie sprawozdań, zestawień i analiz.

9. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji przedszkola, szkoły i ośrodka.

10. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w ramach powierzonych obowiązków,

b) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonania planów finansowych jednostki oraz ich zmian,

c) następnej kontroli operacji finansowych i gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań.

11. Rozliczanie inwentaryzacji majątku rzeczowego przedszkola, szkoły i ośrodka, prowadzenie ewidencji środków trwałych i naliczanie ich amortyzacji.

12. Dokonywanie wszelkich operacji bezgotówkowych przedszkola, szkoły i ośrodka oraz odpowiedzialność za ich prawidłowość i terminowość.

13. Nadzór nad prawidłowością formalno-rachunkową dokumentu.

14. Terminowe wystawianie faktur VAT oraz not księgowych z tytułu dochodów i wydatków przedszkola i szkoły.

15. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie prowadzonych spraw.

16. Archiwizowanie dokumentów z zakresu prowadzonych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17. Praca w systemie EZD.

18. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza w zakresie zadań wynikających z zakresu czynności.

19. Przekazywanie informacji dotyczących spraw wynikających z zajmowanego stanowiska do zamieszczania na stronie internetowej www.wasilkow.pl oraz zamieszczanie informacji w BIP.

20. Przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań w zakresie zajmowanego stanowiska.

21. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.

IV. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie ul. Białostocka 7.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Początek zatrudnienia: sierpień 2024 r.

V. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy na II piętrze Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Polna 1/4A. Ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętra budynku). Budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim, ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem, toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich – jedna, usytuowana na parterze budynku.

VI. Oferty kandydatów na stanowisko głównego księgowego muszą zawierać podpisane przez kandydata następujące dokumenty (kopie dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) - pod rygorem odrzucenia oferty na etapie oceny formalnej:

1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;

2) CV,

3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających doświadczenie zawodowe,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenia kandydata o następującej treści:

- „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

- „oświadczam, że nie byłem/byłam prawomocnie skazany/skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe”,

(osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia aktualnego „Zapytania o udzielnie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

9) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy),

10) klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Burmistrza Wasilkowa na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”,

11) dokument potwierdzający niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat  posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.

VII. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VIII. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7, w Biurze Obsługi Interesanta – parter, w godz. 9.00-17.00 we wtorki, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca  2024 r. (do godz. 15 : 30). Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone w powyższym terminie.

 IX. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Dokumenty osób niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie w pokoju Nr 24, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                           Burmistrz Wasilkowa       

                                                                    Adrian Łuckiewicz

Dodana: 12 czerwiec 2024 15:10

Zmodyfikowana: 12 czerwiec 2024 15:10