Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych w Gminie Wasilków II etap 2018

Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych

w Gminie Wasilków

 

 

 

  1. PRZEDMIOT KONSULTACJI (nazwa dokumentu oraz podstawy prawnej jego sporządzenia): Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Wasilkowa („Centrum”) (Uchwała nr XXX/228/17 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Wasilkowa („Centrum”)

 

Dokument jest dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu gminy, pod adresem: www.wasilkow.pl.

 

  1. INFORMACJA O PRZEBIEGU PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
  1. Konsultacje przeprowadzono w terminie: 23 sierpień – 03 październik 2018 r.
  2. Cele konsultacji:

1) dotarcie do jak największej liczby mieszkańców  Wasilkowa i zwrócenie ich uwagi na potrzeby zachowania harmonijnych walorów zabudowy, regulowanej zapisami powstającego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

2) przekazanie informacji mieszkańcom o możliwości uczestniczenia w procesie planistycznym oraz zachęcenie do wzięcia udziału w świadomym kreowaniu otaczającej przestrzeni;

3) wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu – wyznaczenie terenów przeznaczonych pod układ komunikacyjny, pod zabudowę mieszkaniową, usługową oraz tereny rekreacyjne;

4) przekazanie informacji dotyczących walorów przedmiotowego terenu w sposób obiektywny i profesjonalny a jednocześnie dostępny i przekonujący;

5) prezentacja różnych wariantów koncepcji planu, uwzględniająca:

- warte zachowania walory przestrzeni otwartych przestrzeni publicznych

- warte podkreślenia walory kulturowe (m.in. istniejące obiekty zabytkowe) i przyrodniczo- środowiskowe

- potrzebę zaspokojenia potrzeb w zakresie niezbędnego uzupełnienia istniejącej zabudowy

z zachowaniem wskaźników i standardów wynikających z innych opracowań planistycznych

- lokalizację inwestycji celu publicznego (w tym planowanej drogi wewnętrznej);

6) zwrócenie uwagi osób zainteresowanych na potrzebę dostosowania architektury do lokalnych standardów i tradycji oraz wypracowanie przyszłych zapisów planu w tym zakresie.

 

III. INFORMACJA O ZEBRANYCH  UWAGACH (PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH):

Lp.

Nazwa podmiotu/imię i nazwisko osoby zgłaszającej uwagę

Treść uwagi

Odniesienie się urzędu do wniesionej uwagi (uzasadnienie)

1.

Osoba fizyczna

Brak uwag.

 

2.

Osoba fizyczna

Brak uwag.

 

3.

Osoba fizyczna

Brak uwag.

 

4.

Osoba fizyczna

Brak uwag.

 

Dyskusja publiczna 10.09.2018 r.

1.

Osoba fizyczna

Prośba o przesunięcie linii zabudowy w kierunku przestrzeni publicznych i pozostawienie mieszkańcom większej powierzchni terenu przed budynkami.

Zapisy projektu planu wprowadzają ujednolicenie istniejących nierównych granic działek od strony przestrzeni publicznych. W przyszłości zabudowa ma być projektowana wzdłuż obowiązujących linii zabudowy, tworząc zabudowę pierzejową, charakterystyczną dla centralnych przestrzeni publicznych (rynków). W projekcie planu dążono do zachowania historycznych wymiarów rynku w Wasilkowie: 200 m x 135 m).

2.

Osoba fizyczna

Brak uwag.

 

3.

Osoba fizyczna

Brak uwag.

 

Uwagi, które wpłynęły do Urzędu w ramach procedury planistycznej

1.

Osoba fizyczna

1. Zmiana obowiązującej linii zabudowy przy ul. Rynek Kościuszki, wyznaczonej dla terenu 3.1MN,U na linię nieprzekraczalną lub wyznaczenie obowiązującej linii zabudowy dla zabudowy o funkcji usługowej, a nieprzekraczalnej linii zabudowy dla zabudowy o funkcji mieszkaniowej;

Uwaga nieuwzględniona

2. Usytuowanie  linii rozgraniczającej ul. Rynek Kilińskiego (8KD-D) wyznaczonej dla terenu 3.1MN,U, po granicach działek;

Uwaga nieuwzględniona

3. Zwiększenie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, zachowanie istniejącego drzewostanu.

Uwaga nieuwzględniona

4. Wprowadzenie zakazu lokalizacji stacji paliw, obsługi samochodów osobowych, myjni samochodowych;

 

Uwaga nieuwzględniona

5. Dopuszczenie zachowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej z możliwością jej rozbudowy w kierunku ulicy bez konieczności przestrzegania obowiązującej linii zabudowy;

Uwaga nieuwzględniona

6. Dopuszczenie w § 4 ust. 1 pkt 4 lit c możliwości rozbudowy istniejących budynków;

Uwaga nieuwzględniona

7. Dopuszczenie w § 6 ust. 2 pkt 2 lit a możliwości rozbudowy istniejących budynków;

 

Uwaga nieuwzględniona

8. Usunięcie lit. b z § 6 ust. 2;

 

Uwaga nieuwzględniona

9. Dopuszczenie możliwości grodzenia od strony przestrzeni publicznej na całej szerokości posesji, na której jest zlokalizowana zabudowa mieszkaniowa.

Uwaga bezprzedmiotowa - zapisy planu umożliwiają grodzenie od strony przestrzeni publicznej na całej szerokości posesji.

 

Dodana: 20 marzec 2019 09:04

Zmodyfikowana: 26 kwiecień 2021 12:21