Informacje o Radzie Miejskiej

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych. Rada gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej, niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje, a obrady sesji są transmitowane i nagrywane, nagrania umieszczane są na stronie urzędu. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w urzędzie gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wasilkowie przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach 11:40 - 12:40 oraz godzinę przed sesją. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, interesantów przyjmuje wyznaczony przez niego Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wasilkowie.