Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

– Studzianki, ul. Spółdzielcza 11 (wydzielony teren przy składowisku odpadów) - dojazd do PSZOK od drogi krajowej nr 19

Godziny otwarcia:

– poniedziałek – piątek: od 6:00 do 19:00

– sobota: od 7:00 do 15:00

Prowadzący Punkt:

– Przedsiębiorstwo Komunalne Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o.o.

ul. Spółdzielcza 11, Studzianki, 16-010 Wasilków

tel.: 85 749 15 74

Transport odpadów zebranych w sposób selektywny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie będą przyjmowane odpady, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazywałyby, że nie są one pochodzenia komunalnego.

W Punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmowane będą:

  • odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i parków,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • przeterminowane leki, chemikalia,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony,
  • odpady budowlano-remontowe pochodzące z remontów prowadzonych samodzielnie w ilości do 1 m3 na rok od gospodarstwa domowego,
  • papier i tektura,
  • odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe,
  • opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale.