ZAWIADOMIENIE ICP-7-2018 P4 Sp. z o.o. budowa stacji bazowej - zawieszenie postępowania

Wasilków, 29.10.2019 r.

BGGN.6733.7.2018.SK.16

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że wpłynął do tut.Urzędu wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa ‑ pełnomocnik Paweł Ponikowski Up‑Telecom Sp. z o.o. ul. Odkryta 36 lok. 10, 03‑140 Warszawa w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA 1108B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. nr ewid. 41/1 w obr. geod. Osowicze gm. Wasilków do czasu uzupełnienia wniosku inwestora o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 98 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

W związku z powyższym informuję o prawie złożenia przez strony postępowania sprzeciwu wobec zamiaru zawieszenia postępowania w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:

P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

pełnomocnik: Paweł Ponikowski Up-Telecom Sp. z o.o.

ul. Odkryta 36 lok. 10, 03‑140 Warszawa,

2. strony wg wykazu z akt sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 28 październik 2019 13:03

Zmodyfikowana: 28 październik 2019 13:03

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2019-10-28

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2019-10-28

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2019-10-28

Rejestr zmian