ZAWIADOMIENIE ICP-48-2020 PZD w B-stoku budowa sieci oświetl. Sielachowskie 56/2, 116

Wasilków, 23.07.2020 r.

BGGN.6733.48.2020.SK.4

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN (linii oświetleniowej) w ramach inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394B droga nr 8 – Sielachowskie – Osowicze – opracowanie uzupełniające dot. Etapu II – na gruntach Skarbu Państwa”, zlokalizowanej na dz. nr ewid.: 116, 56/2 w obr. geod. Sielachowskie gm. Wasilków.

Z uwagi na stan epidemii, wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. 491 z późn. zm.) informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i złożyć uwagi oraz wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji drogą elektroniczną w rozumieniu art. 39 Kpa, zapewniającą jednoznaczną identyfikację strony postępowania lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Jednocześnie na podstawie art. 36 Kpa informuję, że sprawa ta nie mogła być załatwiona w ustawowym terminie określonym w art. 35 §3 Kpa z uwagi na skomplikowany jej charakter, wymagający przeprowadzenia szczegółowej analizy oraz dokonania wizji lokalnej - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164 z 2003 r. poz.1588), a także ze względu na konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień projektu ww. decyzji z organami zewnętrznymi.

Nowy termin załatwienia sprawy nie przekroczy 7 dni od daty otrzymania ostatniego potwierdzenia odbioru zawiadomienia stron o skompletowaniu materiałów, po otrzymaniu stosownych uzgodnień.

Otrzymują:

1.Wnioskodawca – Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok,

2. strony wg wykazu z akt sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7,

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 23 lipiec 2020 15:23

Zmodyfikowana: 23 lipiec 2020 15:23

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2020-07-23

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2020-07-23

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2020-07-23

Rejestr zmian