ZAWIADOMIENIE ICP-45-2020PGE Waszkiewicz.W. budowa sieci energ. SN i nN Dąbrówki 47 ...

Wasilków, 23.07.2020 r.

BGGN.6733.45.2020.SK.6

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN-15kV, nN-0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz sieci oświetlenia ulicznego, zlokalizowanej na dz. nr ewid.: 47, 197/18, 197/17, 197/11, 197/12, 197/14, 197/15, 197/1, 355/3, 353/1, 352/1, 351/1, 340/3, 340/4, 340/5, 340/6, 198/4, 272/2, 336/4, 336/6, 338/1, 336/8, 335/5, 337, 332/1, 331/1, 333/1, 329/3, 326/4, 330/3, 325/1, 330/4, 325/2 w obr. geod. Dąbrówki gm. Wasilków.

Z uwagi na stan epidemii, wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. 491 z późn. zm.) ewentualne uwagi, pytania i zastrzeżenia w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać (z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także z wyszczególnieniem sygnatury niniejszej sprawy) za pośrednictwem Poczty Polskiej, drogą e-mailową na adres - kancelaria@wasilkow.pl lub przy użyciu platformy e PUAP.

Jednocześnie na podstawie art. 36 Kpa informuję, że sprawa ta nie mogła być załatwiona w ustawowym terminie określonym w art. 35 §3 Kpa z uwagi na skomplikowany jej charakter, wymagający przeprowadzenia szczegółowej analizy oraz dokonania wizji lokalnej - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164 z 2003 r. poz.1588), a także ze względu na konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień projektu ww. decyzji z organami zewnętrznymi.

Do ww. terminów określonych w przepisach Kpa nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Nowy termin załatwienia sprawy nie przekroczy 7 dni od daty otrzymania ostatniego potwierdzenia odbioru zawiadomienia stron o skompletowaniu materiałów idowodów, po otrzymaniu stosownych uzgodnień.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca – PGE Dystrybucja S.A.

pełnomocnik – Waldemar Waszkiewicz

ul. Rybnika 21, 15‑645 Białystok,

2. strony wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl/

Dodana: 23 lipiec 2020 12:23

Zmodyfikowana: 23 lipiec 2020 12:23

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2020-07-23

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2020-07-23

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2020-07-23

Rejestr zmian