ZAWIADOMIENIE ICP-41-2020 PSGaz. Szumska.G. budowa gazociągu Nowodworce

Wasilków, 19.05.2020 r.

BGGN.6733.41.2020.SK.1

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia do zasilenia budynków mieszkalnych, zlokalizowanej na dz. nr ewid.: 1461/9, 1461/1, 1430 w obr. geod. Nowodworce gm. Wasilków.

Na podstawie art. 53 ust. 1 oraz art.51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz. 293) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam, że w celu zapoznania się z treścią wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji jw., złożonego przez PSG Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, pełnomocnik – Grażyna Szumska ul. Jęczmienna 50, 15‑171 Białystok, wysyłam w załączeniu kopię ww. wniosku.

Ewentualne uwagi i zastrzeżenia w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać (z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także z wyszczególnieniem sygnatury niniejszej sprawy) za pośrednictwem Poczty Polskiej, drogą e-mailową na adres kancelaria@wasilkow.pl lub przy użyciu platformy ePUAP.

Ponadto na podstawie art. 15 zzr i 15 zzs ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg m.in. terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres, stąd przepisów ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) o bezczynności organów oraz o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie nie stosuje się.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa strona zamieszkała za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy w kraju, jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń. Stosownie do art. 40 § 5 Kpa w razie niewskazania takiego pełnomocnika, przeznaczone dla strony pisma pozostawi się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa strony mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres, zgodnie z art. 41 § 2 Kpa, ma skutek prawny.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni

od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:

1.Wnioskodawca – PSG Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,

pełnomocnik – Grażyna Szumska ul. Jęczmienna 50, 15‑171 Białystok.,

2.strony wg wykazu w aktach sprawy,

3.aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

 

Dodana: 21 maj 2020 15:11

Zmodyfikowana: 21 maj 2020 15:11

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2020-05-21

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2020-05-21

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2020-05-21

Rejestr zmian