ZAWIADOMIENIE ICP-41-2018 PSGaz. Szumska.G. budowa gazociągu Wasilków 3791, 3759/3

Wasilków, 06.11.2018 r.

BGGN.6733.41.2018.SK.2

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) na dz. nr ewid. 3791, 3759/3 w obr. geod. Wasilków, do zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych .

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

pełnomocnik - Grażyna Szumska

ul. Jęczmienna 50, 15-171 Białystok,,

2. strony wg wykazu w aktach sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 7 listopad 2018 11:30

Zmodyfikowana: 7 listopad 2018 11:30