ZAWIADOMIENIE ICP-39-2020 PGE Mielech.P. budowa linii SN Dabrówki Studzianki

Wasilków, 20.07.2020 r.

BGGN.6733.39.2020.SK.5

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV oraz złącza kablowego SN-15kV, zlokalizowanej na dz. nr ewid.: 163/1, 168/10, 168/11, 172/2 i 195 w obr. geod. Studzianki gm. Wasilków oraz na dz. nr ewid.: 89/1, 47, 55/8, 242, 241/4, 241/17, 241/6, 240/1, 241/3, 239/1, 150, 149/1, 148, 147/5, 147/2, 67, 35/2 i 36 w obr. geod. Dąbrówki gm. Wasilków.

Z uwagi na stan epidemii, wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. 491 z późn. zm.) ewentualne uwagi, pytania i zastrzeżenia w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać (z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także z wyszczególnieniem sygnatury niniejszej sprawy) za pośrednictwem Poczty Polskiej, drogą e-mailową na adres - kancelaria@wasilkow.pl lub przy użyciu platformy e PUAP.

Jednocześnie na podstawie art. 36 Kpa informuję, że sprawa ta nie mogła być załatwiona w ustawowym terminie określonym w art. 35 §3 Kpa z uwagi na skomplikowany jej charakter, wymagający przeprowadzenia szczegółowej analizy oraz dokonania wizji lokalnej - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164 z 2003 r. poz.1588), a także ze względu na konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień projektu ww. decyzji z organami zewnętrznymi.

Do ww. terminów określonych w przepisach Kpa nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Nowy termin załatwienia sprawy nie przekroczy 7 dni od daty otrzymania ostatniego potwierdzenia odbioru zawiadomienia stron o skompletowaniu materiałów idowodów, po otrzymaniu stosownych uzgodnień.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca – PGE Dystrybucja S.A.

pełnomocnik – Paweł Mielech

ul. Wysokie 46, 18‑106 Turośń Kościelna,

2. strony wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl/

Dodana: 20 lipiec 2020 14:03

Zmodyfikowana: 20 lipiec 2020 14:03

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2020-07-20

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2020-07-20

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2020-07-20

Rejestr zmian