ZAWIADOMIENIE ICP-36-2020 PGE Drobot.R. budowa sieci energet, Studzianki, Ponure, Jałówka

Wasilków, 29.07.2020 r.

BGGN.6733.36.2020.SK.7

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej SN 15kV i nN 0,4kV wraz ze stacjami transformatorowymi, zlokalizowanej na dz. nr ewid.:

1208/2, 314, 333, 423/1, 1260/2, 842/1, 1279, 1276/2, 1286, 837, 82/4, 82/5, 611/2, 1958, 611/1, 612/2, 220/3, 219/1, 21101, 218/2, 301, 2103 i 2104 w obr. geod. Studzianki gm. Wasilków,

288/2, 290/5, 290/7, 301 i 302 w obr. geod. Ponure gm. Czarna Białostocka,

46, 47, 48, 49, 510, 55/1, 55/2, 56/1, 56/2 i 85 w obr. geod. Jałówka gm. Supraśl.

Z uwagi na stan epidemii, wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. 491 z późn. zm.) ewentualne uwagi, pytania i zastrzeżenia w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać (z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także z wyszczególnieniem sygnatury niniejszej sprawy) za pośrednictwem Poczty Polskiej, drogą e-mailową na adres - kancelaria@wasilkow.pl lub przy użyciu platformy e PUAP.

Jednocześnie na podstawie art. 36 Kpa informuję, że sprawa ta nie mogła być załatwiona w ustawowym terminie określonym w art. 35 §3 Kpa z uwagi na skomplikowany jej charakter, wymagający przeprowadzenia szczegółowej analizy oraz dokonania wizji lokalnej - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164 z 2003 r. poz.1588), a także ze względu na konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień projektu ww. decyzji z organami zewnętrznymi.

Do ww. terminów określonych w przepisach Kpa nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Nowy termin załatwienia sprawy nie przekroczy 7 dni od daty otrzymania ostatniego potwierdzenia odbioru zawiadomienia stron o skompletowaniu materiałów i dowodów, po otrzymaniu stosownych uzgodnień.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca – PGE Dystrybucja S.A.

pełnomocnik – Rafał Drobot

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego ELEKTRON s.c.

ul. Odległa 3b, 15‑159 Białystok ,

2. strony wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl/

Dodana: 30 lipiec 2020 10:14

Zmodyfikowana: 30 lipiec 2020 10:14

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2020-07-30

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2020-07-30

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2020-07-30

Rejestr zmian