ZAWIADOMIENIE ICP-33-2020 PSGaz. Kuc.A. budowa gazociągu Jurowce 248, 171/17 ...

Wasilków, 09.07.2020 r.

BGGN.6733.33.2020.SK.2

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 32 PE do 0,5 MPa, DN 63 PE do 0,5 MPa, DN 90 PE do 0,5 MPa, DN 125 PE do 0,5 MPa, zlokalizowanej na dz. nr ewid.: 248, 171/17, 173, 171/14, 1075/22, 1075/31, 1080/6, 1078/7, 1078/2, 1048/3, 1254, 1266, 1271, 1270/2, 1286, 116/21, 1063 w obr. geod. Jurowce gm. Wasilków

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 oraz art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez PSG Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, pełnomocnik – Agnieszka Kuc ul. Świętojańska 8/6, 15‑082 Białystok zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej jw.

Z uwagi na stan epidemii, wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 491 z późn. zm.), ewentualne uwagi, pytania i zastrzeżenia w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać (z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także z wyszczególnieniem sygnatury niniejszej sprawy) za pośrednictwem Poczty Polskiej, drogą e-mailową na adres - kancelaria@wasilkow.pl lub przy użyciu platformy e PUAP.

Ponadto na podstawie art. 36 Kpa uprzejmie informuję, że sprawa ta ma skomplikowany charakter w rozumieniu przepisów art. 35 § 3 Kpa i będzie załatwiona w terminie wymienionym w art. 35 § 3 i § 4 Kpa. Zgodnie z art. 35 § 5 do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni

od dnia publicznego ogłoszenia.

POUCZENIE

Na podstawie art. 9 Kpa informuję, że strona zamieszkała za granicą Unii Europejskiej lub mająca siedzibę za granicą Unii Europejskiej jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń (art. 40 § 4 Kpa). W razie niewskazania takiego pełnomocnika na podstawie art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawi się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, zaś pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

Jednocześnie informuję, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej, przed którym prowadzone jest przedmiotowe postępowanie, o każdej zmianie swego adresu.

Zgodnie z art. 41 Kpa w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Otrzymują:

1.Wnioskodawca – PSG Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,

pełnomocnik - Agnieszka Kuc ul. Świętojańska 8/6, 15‑082 Białystok,

2.strony wg wykazu w aktach sprawy,

3.aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

 

Dodana: 10 lipiec 2020 11:01

Zmodyfikowana: 10 lipiec 2020 11:01

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2020-07-10

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2020-07-10

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2020-07-10

Rejestr zmian