ZAWIADOMIENIE ICP-26-2020 PGE Korpacz.D. budowa sieci energet. Sochonie 63, 71/3

Wasilków, 20.05.2020 r.

BGGN.6733.26.2020.SK.4

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na dz. nr ewid.: 71/3 i 63 w obr. geod. Sochonie gm. Wasilków, do zasilania domu jednorodzinnego.

Z uwagi na stan epidemii, wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. 491 z późn. zm.), w celu umożliwienia zapoznania się z istotnymi materiałami zebranymi w tej sprawie, wysyłamy w załączeniu kopię projektu decyzji wraz załącznikiem graficznym.

Informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i złożyć uwagi oraz wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji drogą elektroniczną w rozumieniu art. 39 Kpa, zapewniającą jednoznaczną identyfikację strony postępowania lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca – PGE Dystrybucja S.A.

pełnomocnik – Dariusz Korpacz

Zaczerlany 24B, 16-070 Choroszcz,

2. strony wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl/

Dodana: 22 maj 2020 15:04

Zmodyfikowana: 22 maj 2020 15:04

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2020-05-22

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2020-05-22

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2020-05-22

Rejestr zmian