ZAWIADOMIENIE ICP-22-2019 WODOCIĄGI.Biał. budowa sieci kanal. sanit. Nowodworce 1571/2, 1575/11 ...

Wasilków, 11.04.2019 r.

BGGN.6733.22.2019.SK.3

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid.: 1571/2, 1575/11 i 1575/9 w obr. geod. Nowodworce gm. Wasilków.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca - Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

2. strony wg wykazu

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 12 kwiecień 2019 11:23

Zmodyfikowana: 12 kwiecień 2019 11:23