ZAWIADOMIENIE ICP-19-2019 PSGaz. Szumska.G. budowa gazociągu Wasilków 4004

Wasilków, 11.04.2019 r.

BGGN.6733.19.2019.SK.3

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5MPa) do zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ewid.: 4004 w obr. geod. Wasilków gm. Wasilków.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa,

pełnomocnik: - Grażyna Szumska

2. strony wg wykazu

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 12 kwiecień 2019 11:10

Zmodyfikowana: 12 kwiecień 2019 11:10