POSTANOWIENIE ICP-24-2019 PSGaz. budowa gazociągu - wyjaśnienie decyzji

Wasilków, 28.11.2019 r.

BGGN.670.2.13.2019.SK

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.),

w związku z wnioskiem złożonym przez PSG Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, adres do korespondencji Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku ul. Gen.St.Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok w sprawie dotyczącej interpretacji zapisów zawartych w decyzji Burmistrza Wasilkowa znak: BGGN.6733.24.2019.SK z dn. 14.05.2019 r. - o ustaleniu inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia na dz. nr ewid.: 336, 2618, 2459/1, 2459/5, 4060, 3435/3, 334/19, 3435/7, 334/47 w obr. geod. Wasilków gm. Wasilków, do zasilenia budynków mieszkalnych, dotyczącym wyjaśnienia wątpliwości wynikających z jej treści,

wyjaśniam co następuje:

Decyzja Burmistrza Wasilkowa znak: BGGN.6733.24.2019.SK z dn. 14.05.2019 r. ustala lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego określonego jw. Załącznik graficzny do decyzji określa precyzyjnie linie rozgraniczające teren inwestycji linią ciągłą oraz literami A-N.

Zgodnie z ww. decyzją lokalizacja wnioskowanego gazociągu możliwa jest w granicach określonych w załączniku graficznym do decyzji, o ile spełnia wszystkie warunki zawarte w przedmiotowej decyzji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 113 §2 Kpa organ, który wydał decyzję, wyjaśnia w drodze postanowienia na żądanie organu lub strony wątpliwości co do treści decyzji.

Po rozpatrzeniu ww. wniosku wyjaśniono wątpliwości co do treści decyzji j.w..

- x -

Na postanowienie niniejsze służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca – PSG Sp. z o.o.

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,

adres do korespondencji:

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen.St.Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok,

2. pełnomocnik PSG Sp. z o.o. - Grażyna Szumska,

3. strony wg wykazu z akt sprawy,

4. aa.

 

Dodana: 2 grudzień 2019 12:39

Zmodyfikowana: 2 grudzień 2019 12:39

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2019-12-02

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2019-12-02

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2019-12-02

Rejestr zmian