OBWIESZCZENIE ICP-69-2019 GMINA Wasilków budowa ul.Dwornej Studzianki 1197/2, 459 ...

Wasilków, 07.11.2019 r.

BGGN.6733.69.2019.SK.3


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej - ul. Dwornej w Studziankach (jezdnia, chodniki, pobocza) wraz z budową sieci kablowej linii oświetleniowej, sieci kanalizacji deszczowej i przebudową kolidującego uzbrojenia - inwestycja zlokalizowana na dz. nr ewid.: 1197/2, 459, 333, 1199, 357/1 w obr. geod. Studzianki gm. Wasilków.


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez Gminę Wasilków wm., została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j.w. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pokój nr 4 w godz. pracy Urzędu.

Z uwagi na ważny interes strony oraz słuszny interes społeczny, stosownie do art. 108 Kpa

nadano się niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.


Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Przed upływem tego terminu strony mogą w formie oświadczenia zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi w/w oświadczenia przez ostatnią ze stron, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.


Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Obwieszczenie umieszcza się:

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 7 listopad 2019 12:41

Zmodyfikowana: 7 listopad 2019 12:41

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2019-11-07

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2019-11-07

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2019-11-07

Rejestr zmian