OBWIESZCZENIE ICP-52-2020 PGE Perkowski.A. budowa sieci energ. Nowodworce

Wasilków, 14.10.2020 r.

BGGN.6733.52.2020.SK.6


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa


o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia nN‑0,4kV ze złączami kablowymi nN‑0,4kV zlokalizowanej na dz. nr ewid.: 1356/3, 1748, 1346, 1255, 1330/7, 1330/8, 1330/9 w obr. geod. Nowodworce gm. Wasilków.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz. 293) oraz art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, pełnomocnik – Artur Perkowski ul. Kościukowska 48, 16‑070 Choroszcz, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j.w.

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Przed upływem tego terminu strony mogą w formie oświadczenia zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi w/w oświadczenia przez ostatnią ze stron, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.


Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Obwieszczenie umieszcza się:

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 14 październik 2020 11:23

Zmodyfikowana: 14 październik 2020 11:23

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2020-10-14

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2020-10-14

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2020-10-14

Rejestr zmian