OBWIESZCZENIE ICP-45-2020 PGE Waszkiewicz.W. budowa sieci energet. Dąbrówki

Wasilków, 02.09.2020 r.

BGGN.6733.45.2020.SK.7


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN-15kV, nN-0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz sieci oświetlenia ulicznego, zlokalizowanej na dz. nr ewid.: 47, 197/18, 197/17, 197/11, 197/12, 197/14, 197/15, 197/1, 355/3, 353/1, 352/1, 351/1, 340/3, 340/4, 340/5, 340/6, 198/4, 272/2, 336/4, 336/6, 338/1, 336/8, 335/5, 337, 332/1, 331/1, 333/1, 329/3, 326/4, 330/3, 325/1, 330/4, 325/2 w obr. geod. Dąbrówki gm. Wasilków.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, pełnomocnik Waldemar Waszkiewicz ul. Rybnika 21, 15‑645 Białystok, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j.w..

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Przed upływem tego terminu strony mogą w formie oświadczenia zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi w/w oświadczenia przez ostatnią ze stron, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.


Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Obwieszczenie umieszcza się:

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 3 wrzesień 2020 13:40

Zmodyfikowana: 3 wrzesień 2020 13:40

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2020-09-03

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2020-09-03

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2020-09-03

Rejestr zmian