OBWIESZCZENIE ICP-40-2021 PSGaz. budowa gazociągu Sielachowskie

Wasilków, 19.07.2021 r.

BGGN.6733.40.2021.SK.5


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na dz. nr ewid.: 56/2, 29/47, 29/49, 59, 29/26, 29/38 oraz 29/40 w obr. geod. Sielachowskie.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez PSG Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, pełnomocnik – Monika Jamiołkowska, adres do korespondencji PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku ul. Gen.S.Sosabowskiego 24, 15‑182 Białystok, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j.w..

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Przed upływem tego terminu strony mogą w formie oświadczenia zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi w/w oświadczenia przez ostatnią ze stron, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.


Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Obwieszczenie umieszcza się:

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 20 lipiec 2021 12:34

Zmodyfikowana: 20 lipiec 2021 12:34

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2021-07-20

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2021-07-20

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2021-07-20

Rejestr zmian