OBWIESZCZENIE ICP-30-2021 GMINA Wasilków - przebudowa ul.Dębowej Jurowce

Wasilków, 26.07.2021 r.

BGGN.6733.30.2021.SK.3


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie części ul. Dębowej w Jurowcach, tj. wewnętrznego dojazdu zlokalizowanego na dz. nr ewid.: 1078/16, 1078/2, 1078/7, 1080/1 oraz 1080/6 w obr. geod. Jurowce gm. Wasilków.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez Gminę Wasilków ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j.w.

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Przed upływem tego terminu strony mogą w formie oświadczenia zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi w/w oświadczenia przez ostatnią ze stron, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.


Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Obwieszczenie umieszcza się:

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 28 lipiec 2021 11:44

Zmodyfikowana: 28 lipiec 2021 11:44

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2021-07-28

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2021-07-28

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2021-07-28

Rejestr zmian