OBWIESZCZENIE ICP-27-2020 PGE JKComplex budowa sieci nN Sielachowskie 56/2 ...

Wasilków, 04.08.2020 r.

BGGN.6733.27.2020.SK.8


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i rozbiórce sieci elektroenergetycznej nN na dz. nr ewid.: 56/2, 37/2, 27/17 w obr. geod. Sielachowskie gm. Wasilków.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz. 293) oraz art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez PGE Dystrybucja S.A. ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, pełnomocnik – Grzegorz Jarosiewicz JKCOMPLEX s.c. ul. Kopernika 9/9, 15-377 Białystok, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j.w..

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Przed upływem tego terminu strony mogą w formie oświadczenia zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi w/w oświadczenia przez ostatnią ze stron, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.


Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Obwieszczenie umieszcza się:

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 6 sierpień 2020 15:16

Zmodyfikowana: 6 sierpień 2020 15:16

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2020-08-06

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2020-08-06

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2020-08-06

Rejestr zmian