OBWIESZCZENIE ICP-22-2020 PSGaz. Kuc.A. budowa gazociągu Jurowce 63 ...

Wasilków, 04.08.2020 r.

BGGN.6733.22.2020.SK.8


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 32 PE do 0,5 MPa, DN 63 PE do 0,5 MPa, DN 90 PE do 0,5 MPa, DN 125 PE do 0,5 MPa, na dz. nr ewid.: 294/26, 69, 70/7 – ark. nr 3, nr ewid.: 71/2, 295/9, 295/3, 295/2 ark. nr 4, nr ewid.: 63, 76/1 ark. nr 5, nr ewid.: 138/4 - ark. nr 6, nr ewid.: 174 ark. nr 7, 173 ark. nr 8, nr ewid.: 1298/2, 1069/45, 1069/29, 1072/8 ark. nr 14, w obr. geod. Jurowce gm. Wasilków oraz nr ewid.: 6091, 6059/2 w obr. geod. Wasilków gm. Wasilków 1298/2 w obr. geod. Jurowce gm. Wasilków ark. nr 20.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz. 293) oraz art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33‑100 Tarnów, pełnomocnik – Agnieszka Kuc ul. Świętojańska 8/6, 15‑082 Białystok, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j.w..

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Przed upływem tego terminu strony mogą w formie oświadczenia zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi w/w oświadczenia przez ostatnią ze stron, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.


Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Obwieszczenie umieszcza się:

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 6 sierpień 2020 14:30

Zmodyfikowana: 6 sierpień 2020 14:30

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2020-08-06

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2020-08-06

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2020-08-06

Rejestr zmian